Projekteerimistingimuste andmine riigitee 67 Võru– Mõniste–Valga km 40,675 asuva Uskuna silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 67 Võru–Mõniste– Valga km 40,675 asuva Uskuna silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.