Projekteerimistingimuste andmine riigitee 78 Kuressaare–Kihelkonna–Veere km 9,846 Karida silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 78 Kuressaare– Kihelkonna–Veere km 9,846 Karida silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.