Projekteerimistingimuste andmine riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,25-21,31 Rägavere-Sae lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1 ja § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,25-21,31 Rägavere-Sae lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.