Projekteerimistingimuste andmine riigitee 9 Ääsmäe−Haapsalu−Rohuküla km 65,85 Herjava tee ristmiku rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 9 Ääsmäe−Haapsalu−Rohuküla km 65,85 Herjava tee ristmiku rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.