Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 veoautode parkla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 veoautode parkla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.