Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11220 Kernu–Kohila km 8,7–16,0 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11220 Kernu–Kohila km 8,7–16,0 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.