Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 24155 Viljandi–Väluste–Mustla km 0,0-1,0 Viiratsit läbiva lõigu ehitusprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee nr 24155 Viljandi–Väluste–Mustla km 0,0-1,0 Viiratsit läbiva lõigu ümberehituse“ ehitusprojekti koostamiseks.