Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.