Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla km 7,3–7,7 liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 9 Ääsmäe– Haapsalu–Rohuküla km 7,3–7,7 liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.