Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 58,770–60,280 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 92 Tartu–Viljandi– Kilingi-Nõmme km 58,770–60,280 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.