Projekteerimistingimuste andmine riigiteede 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 171,35-172,25 ja 23 Rakvere–Haljala km 0,00-0,50 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigiteede 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 171,35-172,25 ja 23 Rakvere–Haljala km 0,00-0,50 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.