Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane)[1] teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 162,6-167,3 asuva Kärevere möödasõidu, km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH algatati Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 13.10.2020 otsusega nr 15-7/20/417. Projekti eesmärgiks on riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks lõikudel km 162,6-167,3 ja 170,5-178,7 vastavalt Mäo–Tartu teemaplaneeringule ning Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine. Projektiga nähakse ette teedevõrgu asukoha täpsustamine ja määratakse teemaa vajadus projekteeritaval lõigul.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 05.05.-19.05.2021 alltoodud linkidel. Avaliku väljapaneku vältel saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid KMH eksperdile (Alkranel OÜ, elar [at] alkranel.ee) ning arendajale/otsustajale (Transpordiamet, info [at] transpordiamet.ee).

Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt toimub KMH programmi avalik arutelu e-aruteluna MS Teams keskkonnas 20.05.2021 algusega kell 18.00. Koosolekuga liitumise juhend ja koosolekuga liitumise link on leitavad Transpordiameti kodulehel KMH programmi avalikustamise teates. Koosolekuga liitumise juhendi leiate alltoodud failidest ning koosolekuga liitumise link on: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIyZjk1ZGQtY2QxOS00ODgzLTk3ZDUtN2IwNGI3NGZjZDY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e48998bf-674e-40ff-9d5f-9f9875b8a166%22%2c%22Oid%22%3a%2201b42e30-8796-425e-95fb-be7d7946b12e%22%7d

Kõikidel huvitatud isikutel on e-arutelu salvestist võimalik järele kuulata 7 päeva jooksul alates 21.05.2021 Transpordiameti kodulehel www.transpordiamet.ee (rubriik „Maanteed, veeteed, õhuruum“ → „Keskkonnamõju“ → „Keskkonnamõju hindamise teated“).

Arutelu salvestist saate kuulata siit.

Lisaks on salvestist võimalik järele kuulata tööaegadel Laeva Rahvaraamatukogus (Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald, 60608 Tartumaa), Kõrveküla raamatukogus (Vasula tee 12, Kõrveküla, Tartu vald, 60512 Tartumaa) ning Tartu infokeskuses (Raekoja plats 1a, Tartu linn, 50089 Tartumaa). Sama perioodi vältel on võimalik esitada täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid eelpool toodud aadressidele.

KMH osapooled:

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks põhiprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse projekteerimistalituse projektijuht Tiit Vunk (e-post: tiit.vunk [at] transpordiamet.ee, tel 5918 5199). Keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes on kontaktisikuks Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse keskkonnatalituse peaspetsialist Deve Andreson (e-post: Deve.Andreson [at] transpordiamet.ee, tel 5682 0377).

Keskkonnamõju hindaja on Alkranel OÜ (juhtekspert Alar Noorvee). Alkranel OÜ (aadress: Riia 15b, 51 010, Tartu) kontaktisikuks on  Elar Põldvere, e-post: elar [at] alkranel.ee, tel 5289 197.

[1] 1.jaanuarist 2021 moodustus Veeteede Ameti, Maanteeameti ja Lennuameti liitmisel Transpordiamet Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse alusel (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.