Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH algatati Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 18.09.2020 otsusega nr 15-7/20/376. Projekti eesmärgiks on riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu ümberehitus I klassi (2+2 ristlõikega) maanteeks vastavalt Rapla maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0“.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 03.02-17.02.2021 alltoodud linkidel ning Märjamaa Valla Raamatukogus (Pärnu mnt 56, Märjamaa, 78304 Rapla maakond).

Avaliku väljapaneku vältel saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid KMH eksperdile (Alkranel OÜ, tanel [at] alkranel.ee) ning arendajale/otsustajale (Transpordiamet, info [at] transpordiamet.ee).

KMH programmi avalik arutelu toimub 18.02.2021 algusega kell 18.00 Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa, 78302 Rapla maakond) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams. Koosolekuga liitumise juhendi leiate allolevast failide osast ning koosolekuga liitumise link on MS Teams.

Seoses COVID-19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult kehtestatud piirangutele rakendame ohutuse tagamiseks 50% ruumi  täituvust (ca 150 inimest), liikumisel 2+2 nõuet ning maskikandmise kohustust. Võimalusel palume aruteluga ühineda veebi vahendusel! Juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult MS Teams e-aruteluna.

Avalik arutelu salvestatakse ning salvestist on võimalik järele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist Transpordiameti kodulehel www.transpordiamet.ee (rubriik „Maanteed, veeteed, õhuruum“ → „Keskkonnamõju“ → „Keskkonnamõju hindamise teated“) ning eelneval kokkuleppe Märjamaa valla teedespetsialisti Annika Urbeliga (annika.urbel [at] marjamaa.ee, 5306 3415) Märjamaa vallamajas (Tehnika tn 11, Märjamaa, 78034 Rapla maakond). Sama perioodi vältel on võimalik esitada täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid eelpool toodud aadressidele.

Avaliku arutelu salvestust saab vaadata siit.

KMH osapooled

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks põhiprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse projekteerimistalituse projektijuht Marge Kelgo (e-post: Marge.Kelgo [at] transpordiamet.ee, tel 5349 9226). Keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes on kontaktisikuks Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse keskkonnatalituse peaspetsialist Deve Andreson (e-post: Deve.Andreson [at] transpordiamet.ee, tel 5682 0377).

Keskkonnamõju hindaja on Alkranel OÜ (juhtekspert ja kontakt Tanel Esperk, aadress: Riia 15b, 51010 Tartu, e-post: tanel [at] alkranel.ee tel. 7366 676, 5365 6297).


1. jaanuarist 2021 moodustus Veeteede Ameti, Maanteeameti ja Lennuameti liitmisel Transpordiamet Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse alusel (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.