Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamine

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee ehitamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Projekti eesmärgid:

  • Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu ümberehitus I klassi maanteeks vastavalt teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0 – 92,0“.
  • Projektalal 2+2 ristlõikega põhimaantee ja selle toimimiseks vajalikke teede ning rajatiste asukoha täpsustamine ning teemaa vajaduse määramine.
  • Liikumisvajaduste väljaselgitamine ja liikuvuse tagamine projekteeritaval teelõigul erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, kohalik liiklus, transiitliiklus, põllumajandustehnika jms).

Lähtudes liiklusseaduse § 11  lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.

Märjamaa Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse ehitusprojekti koosseisu kuuluvate avalikult kasutavate kohalike teede ja avalikkusele ligipääsetavate erateede osas.

Transpordiameti ja Märjamaa Vallavalitsuse vahelise kokkuleppe alusel viib Transpordiamet läbi projekteerimistingimuste andmise menetluses puudutatud isikute kaasamise tervikprojekti osas, sh avalikult kasutavate kohalike teede ja avalikkusele ligipääsetavate erateede osas.

Projekteerimistingimuste eelnõude ja lisatud dokumentidega on võimalik tutvuda alltoodud linkidel.

Projekteerimistingimuste eelnõule on võimalik esitada arvamus või ettepanekud hiljemalt 20.05.2021 e-posti aadressil info [at] transpordiamet.ee.

Projekti tutvustav arutelu toimub 26.05.2021 algusega kell 17.00, kus tutvustatakse projekteerimistingimuste lisaks olevat eskiislahendust, menetluse käigus esitatud arvamusi ja soovi korral on võimalik esitada täpsustavaid küsimusi. Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt toimub projekti tutvustus MS Teams keskkonnas.

Arutelu link: 

Projekti tutvustava arutelu 26.05.2021 ettekanded:

/sites/default/files/paadeva_konuvere_kmh_ettekanne_26.05.21.ppt (4.04 MB, PPT)

/sites/default/files/projekteerimistingimuste_menetlus.pptx (11.96 MB, PPTX)

/sites/default/files/t-4_paadeva-konuvere_260521_jt_1.pptx (1.53 MB, PPTX)

Eskiisi tutvustus lingil: https://www.youtube.com/watch?v=G182NPu1NQc&ab_channel=RolandM%C3%A4e

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse projekteerimise talituse projektijuhi Marge Kelgo poole (tel + 372 5349 9226, e-post Marge.Kelgo [at] transpordiamet.ee).