Liiklusregistrist juurdepääsupiiranguga andmete väljastamine

Liiklusregister on avalik andmekogu, kuid osad selles sisalduvad andmed (nt sõiduki omaniku andmed, sõiduki identifitseerimist võimaldavad andmed) on siiski piiratud juurdepääsuga. Piiratud juurdepääsupiiranguga andmete väljastamist saab taotleda juhul, kui selleks esineb õigustatud huvi.

Õigustatud huvi olemasolu tuvastab ja andmete väljastamise otsustab Maanteeamet. Õigustatud huvi puudumisel teeb Maanteeamet otsuse andmete väljastamisest keelduda.

Liiklusregistri andmete saamiseks tuleb Maanteeametile esitada allkirjastatud taotlus (kirjalik või elektrooniline), milles näidatakse:

 • juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ja registrikood ning andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • juurdepääsupiiranguga andmete väljastamise taotlemise korral andmete saamise seadusest tulenev alus või õigustatud huvi kirjeldus;
 • loetelu, milliste andmete väljastamist taotletakse;
 • taotluse esitamise kuupäev;
 • kinnitus selle kohta, et saadud andmeid kasutatakse üksnes taotluses märgitud eesmärgil, määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning kooskõlas.

 

Mis on õigustatud huvi?

 

Liiklusseaduse § 184 lõikes 4 on välja toodud õigustatud huvi termin. Kuna tegemist on määratlemata õigusmõistega, siis Maanteeamet peab iga esitatud taotlust läbi vaadates hindama: kas seal esineb õigustatud huvi andmete saamiseks või mitte. Otsuste tegemisel arvestatakse ka teiste kehtivate õigusaktidega.

Kui taotluse andmete saamiseks esitab taotleja esindaja, sh näiteks advokaat, tuleb taotlusele kindlasti lisada ka volikiri.

Lisaks eeltoodule tuleb arvestada, et Maanteeametil on õigus õigustatud huvi tuvastamiseks ja andmete väljastamise otsustamiseks nõuda taotlejalt vajalike tõendite ja muude andmete esitamist! Nende esitamisest keeldumisel teeb Maanteeamet otsuse jätta andmete saamiseks esitatud taotlus rahuldamata.

Riigilõivuseaduse § 221 lõike 1 kohaselt tuleb ühekordse taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmetest väljavõtte või muu dokumendi väljastamise eest tasuda riigilõivu 8 eurot iga töötunni eest.

 

Liiklusregistri andmete väljastamine eraparklatele

 

Maanteeamet väljastab liiklusregistrist sõiduki omaniku või vastutava kasutaja isiku- või registrikoodi, juhul kui eraparklal esineb selleks põhjendatud õigustatud huvi ning eraparkla on täitnud Maanteeameti poolt sätestatud tingimused. Eraparklal peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • korrektsete parkimistingimustega (sh leppetrahvinõude suurus jm) liiklus- ja teavitusmärgid parklas;
 • GPS märgise ja ajatempliga fotod elektroonilises parkimise infosüsteemis;
 • Maanteeametile ligipääsu võimaldamine elektroonilisse parkimise infosüsteemi või elektroonilisele keskkonnale, mille kaudu on Maanteeametil võimalik tutvuda registriandmete väljastamise aluseks oleva leppetrahvinõudega;
 • andmekaitsespetsialisti olemasolu;
 • privaatsuspoliitika olemasolu;
 • isikuandmete töötlemise toimingu register.

Liiklusregistrisse sõiduki omaniku/vastutava kasutaja andmete kohta taotluse esitamiseks peavad olema täidetud järgmised eeldused:

 • Parkimise korraldaja ja sõiduki omaniku või vastutava kasutaja vahel on sõlmitud parkimisleping.
 • Lepinguga on kokkulepitud leppetrahvinõudes.
 • Lepingut on rikutud ja parkimise korraldaja on rikkumise järgselt esitanud leppetrahvinõude.
 • Leppetrahvinõue on täitmata.
 • Leppetrahvinõue ei ole aegunud (üldjuhul 3 aastat).