Liiklusregistrist juurdepääsupiiranguga andmete väljastamine

Liiklusregister on avalik andmekogu, kuid osad selles sisalduvad andmed (nt sõiduki omaniku andmed) on siiski piiratud juurdepääsuga. Selliste andmete väljastamist saab taotleda juhul, kui selleks esineb põhjendatud õigustatud huvi.

Põhjendatud õigustatud huvi olemasolu tuvastab ja andmete väljastamise otsustab Maanteeamet. Huvi puudumisel teeb Maanteeamet otsuse andmete väljastamisest keelduda.

Liiklusregistri andmete saamiseks tuleb Maanteeametile esitada allkirjastatud taotlus (kirjalik või elektrooniline), milles näidatakse:

  1. juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ja registrikood ning andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2. füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3. juurdepääsupiiranguga andmete väljastamise taotlemise korral andmete saamise seadusest tulenev alus või põhjendatud õigustatud huvi kirjeldus;
  4. loetelu, milliste andmete väljastamist taotletakse;
  5. taotluse esitamise kuupäev;
  6. kinnitus selle kohta, et saadud andmeid kasutatakse üksnes taotluses märgitud eesmärgil, määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning kooskõlas õigusaktidega.

Mis on põhjendatud õigustatud huvi?

Selline termin sisaldub liiklusseaduse § 184 lg-s 4. Tegemist on määratlemata õigusmõistega, mida Maanteeamet peab iga taotluse läbivaatamisel sisustama, arvestades muuhulgas kehtivate õigusaktidega ja kaaludes erinevate isikute*  huve. Näiteks on Maanteeamet leidnud, et juhul, kui andmete taotleja huvi andmeid saada ei kaalu üles andmesubjekti (isiku, kelle andmeid saada soovitakse) õigust liiklusseadusest tulenevat õigust tema andmete salajasusele, ei ole andmete väljastamine põhjendatud. Oluline on arvestada ka seda, et füüsilise isiku**  andmete väljastamise puhul tuleb täiendavalt lähtuda isikuandmete kaitse seadusest ja selles sisalduvatest isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

Alljärgnevalt on toodud mõned näited andmete väljastamise kohta väljakujunenud praktika kohaselt:

Põhjendatud õigustatud huvi kirjeldus, asjaolud Põhjendatud õigustatud huvi esineb Põhjendatud õigustatud huvi ei esine
1. Eraõiguslik vaidlus (kohtueelne), kostja tuvastamine   x
2. Kohtuvaidlus, kohtule tõendite esitamine*** x  
3. Hagi tagamise abinõu üle otsustamine enne kohtumenetlust x  
4. Kas isiku nimele on registreeritud sõidukeid? (jah/ei) x  

* Näiteks isik, kes andmete väljastamist taotleb, ja isik, kelle andmete väljastamist taotletakse.
** Andmesubjekt isikuandmete kaitse seaduse mõistes.
*** Esitada tuleb asja menetlusse võtmise kohtumäärus või hagiavaldus koos asja numbriga.

Kui taotluse andmete saamiseks esitab taotleja esindaja, sh näiteks advokaat, tuleb taotlusele kindlasti lisada ka volikiri!

Lisaks eeltoodule tuleb arvestada, et Maanteeametil on õigus põhjendatud õigustatud huvi tuvastamiseks ja andmete väljastamise otsustamiseks nõuda taotlejalt vajalike tõendite ja muude andmete esitamist! Nende esitamisest keeldumisel teeb Maanteeamet otsuse jätta andmete saamiseks esitatud taotlus rahuldamata.

Riigilõivuseaduse § 221 lg 1 kohaselt tuleb ühekordse taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmetest väljavõtte või muu dokumendi väljastamise eest tasuda riigilõivu 8 eurot iga töötunni eest.