Registerpant

Liiklusregistrisse on võimalik teha kandeid registerpantide kohta.

Registerpant on piiratud asjaõigus (nagu näiteks kinnisasjade puhul hüpoteek), mille alusel on isikul, kelle kasuks registerpant on seatud, õigus pandiga tagatud nõude rahuldamisele panditud eseme (mootorsõiduki) arvel. Registerpanti saab seada mootorsõidukile, kui see on kantud liiklusregistrisse. Registerpandi seadmiseks, selle sisu muutmiseks või lõpetamiseks tehakse liiklusregistrisse kanne sõiduki omaniku kandeavalduse alusel. Kandevaldus võib sisalduda ka pandilepingus. 

Liiklusregistrisse kantakse:

  • registerpandi pidaja nimi ja sünniaeg;
  • juriidilise isiku registrikood;
  • registerpandi rahaline suurus;
  • järjekoht. 

 

Avalduse esitamine

 

Liiklusregistrisse tehakse kanne registerpandi kohta liiklusregistrisse sõiduki omanikuna kantud isiku kirjaliku avalduse alusel, millele on lisatud kirjalik kokkulepe registerpandi seadmise kohta (pandileping). Vastava registrikande tegemiseks ja avalduse ning muude alusdokumentide esitamiseks tuleb pöörduda Maanteeameti teenindusbüroosse või saata vajalikud elektroonilises vormis, st digitaalselt allkirjastatud dokumendid Maanteeameti e-posti aadressile info [at] mnt.ee. Avalduse vormi leiab siit.

Riigilõiv

 

Riigilõiv peab olema tasutud enne kandeavalduse esitamist. Riigilõiv registerpandi kande eest tasutakse riigilõivuseaduse §343 alusel. Pandilepingu registreerimise eest tasutakse riigilõivu vastavalt riigilõivuseaduse lisale 2 (PDF)Riigilõivu tasumise rekvisiidid.

Puudused kandeavalduses

 

Kui kandeavalduses on kande tegemist takistav puudus või puudub vajalik dokument (näiteks riigilõiv on tasumata, sõiduki kohta on registrisse kantud käsutamise keelumärge, sõiduk ei ole liiklusregistris registreeritud pantija nimele vms) ja puudust on võimalik kõrvaldada, määrab Maanteeamet tähtaja esineva(te) puudus(t)e kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei kõrvaldata määratud tähtajaks, jäetakse kandeavaldus rahuldamata. 

Peale kandeavalduse rahuldamist ja kande tegemist registrisse teatab Maanteeamet huvitatud isikutele kande tegemisest kandeavalduses märgitud e-posti aadressil. Kõik registerpandi kanded on kontrollitavad Maanteeameti e-teeninduses.

Milliste sõidukite suhtes ei saa liiklusregistrisse teha registerpandi kannet? 

 

Liiklusregistrisse ei ole võimalik teha registerpandi kandeid veesõidukite (väikelaevad, alla 12-meetrise kogupikkusega laevad, jetid) kohta. Veesõidukeid on võimalik koormata üksnes käsipandiga (vt asjaõigusseaduse § 281).

Sõidukitele ei saa seada ka ühisregisterpanti. See tähendab, kui lepingus on rohkem kui üks sõiduk, tuleb osapooltel lepingus kokku leppida iga sõiduki kohta eraldi registerpandi rahaline suurus. Riigilõiv tasutakse sellisel juhul iga sõiduki pealt eraldi.

Registerpant lõpeb registerpandiga koormatud eseme (sõiduki) omaniku ja pandipidaja kokkuleppel ning registerpandi kohta tehtud kande kustutamisel registrist. Registerpandi kohta tehtud kande muutmiseks või kustutamiseks tuleb Maanteeametile esitada pandipidaja kirjalik nõusolek. 

Registerpant ei ole käsutamise keelumärge, st ei keela sõidukiga muude toimingute, sh omanikuvahetus, tegemist. Liiklusregistrisse registerpandi kohta kantud andmed on avalikud ja nendega tutvumiseks piisab sõiduki registreerimisnumbri või liiklusregistri järgse omaniku nime teadmisest. Keegi ei või end vabandada liiklusregistrisse registerpandi kohta kantud andmete mitteteadmisega. 

Enne sõiduki ostu tasub kindlasti kontrollida, ega sõiduk ei ole koormatud registerpandiga ning sõidukile ei ole registrisse kantud käsutamise keelumärkeid. Seda saab kontrollida e-teenindusest.