Registreerimine

Registreerimine on toiming, millega Maanteeamet kannab Eestis kasutusele võetava ja nõuetele vastava mootorsõiduki (sh mootorrattad, traktorid ja liikurmasinad), selle haagise või maastikusõiduki (edaspidi sõiduk) ning sellega seotud isikute andmed liiklusregistrisse. Sõiduki registreerimist tõendatakse registreerimistunnistuse või liiklusregistri andmete alusel.

Registreerimisele kuulub Eestis alaliselt elava, Eestis elamisloa saanud füüsilise ja Eestis registreeritud juriidilise isiku Eestis kasutusele võetav sõiduk. Samuti kuulub registreerimisele välisriigis alaliselt elava füüsilise isiku, välisriigis registreeritud juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja kasutusele võetud mootorsõiduk ja haagis, mis on Eestis pidevalt viibinud kauem kui üks aasta.

Lisaks sõidukitele registreeritakse liiklusregistris ka väikelaevad, alla 12-meetrise kogupikkusega laevad ja jetid (edaspidi veesõiduk). Veesõiduki registreerimist peab taotlema veesõiduki Eestis alaliselt elav või Eestis elamisloa saanud füüsilisest isikust omanik ja Eestis registreeritud juriidilisest isikust omanik, mille kodusadam on Eestis. Registreerimise nõue ei kehti, kui veesõiduk on kantud mõne muu riigi asjaomasesse registrisse.

Enne registreerimist tuleb sõiduk esitada registreerimiseelsesse kontrolli ja veesõiduk registreerimiseelsele ülevaatusele.