Registriandmete muutmine

Registriandmete muutmine on liiklusregistrisse kantud sõiduki või veesõiduki ning nendega seotud isikute andmete muutmine, lisamine või ärajätmine.

Registriandmete muutmiseks tuleb sõiduki/veesõiduki omanikul või tema esindajal esitada Maanteeametile nõuetekohane taotlus viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

Vajadusel, eelkõige juhul, kui muutuvad sõiduki andmed või neid on vajalik täpsustada või kui sõidukil puudub nõuetekohane identifitseerimisnumber, on Maanteeametil enne registriandmete muutmist õigus nõuda sõiduki esitamist kontrollimiseks. Sõidukite registreerimiseelne kontroll toimub broneeringu alusel, seda saab teha https://broneering.mnt.ee

Kuigi sõiduki registreerimistunnistuse kaasas kandmine ei ole igapäevaselt enamasti vajalik, siis liiklusregistris toimingute tegemiseks on vajalik registreerimistunnistus, välja arvatud juhul, kui taotlete toiminguid Maanteeameti e-teeninduses. Palun kontrollige, et liiklusregistri büroosse tulles oleks kindlasti kaasas sõiduki kehtiv registreerimistunnistus.

Maanteeamet teeb registritoiminguid sõiduki omaniku või tema esindaja või muu registritoimingu taotlemiseks õigustatud isiku taotluse alusel. Taotlus ja muud vajalikud alusdokumendid peavad olema vähemalt kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis.

Taotluses märgitakse vähemalt:

  • sõiduki omaniku ees- ja perekonnanimi või nimetus, isikukood või registrikood, füüsilisest isikust sõiduki omaniku isikut tõendava dokumendi number, kontaktandmed (postiaadress, telefoni- või faksinumber või elektronposti aadress);
  • esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number, kui taotluse esitab sõiduki omaniku esindaja;
  • andmed sõiduki kohta (registreerimisnumber, identifitseerimisnumber)
  • taotletav registritoiming;
  • sõidukiga seotud isikute (nt kasutaja) ees- ja perekonnanimi või nimetus, isikukood või registrikood, kontaktandmed (postiaadress, telefoni- või faksinumber või elektronposti aadress).