Sõidukiga seotud isikute andmete muutmine

Muudatused sõidukiga seotud isikuandmetes tuleb vormistada viie tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest. Soovitame selleks kasutada Maanteeameti e-teenindust, kus lisaks mugavusele on ka odavamad riigilõivud, kuid vastavaid registritoiminguid saab taotleda ka Maanteeameti teenindusbüroodes.

Isikuandmete muutmiseks ei ole vaja sõidukit teenindusbüroos kontrollimiseks esitada, kuid teenindusbüroos toiminguid taotledes tuleb lisaks muudele nõutavatele dokumentidele esitada sõiduki kehtiv registreerimistunnistus.

Vormistada tuleb järgmised isikuandmete muudatused:

 • muudatused sõiduki omaniku andmetes
  - juriidilisel isikul nime, õigusliku vormi või asukoha vahetus;
  - füüsilisel isikul nime või elukoha vahetus;
 • sõiduki omaniku vahetus
  - sõiduki võõrandamisel omandiõiguse üleminekut tõendava dokumendi (nt müügileping) alusel;
  - sõiduki müüja ja ostja või nende volitatud esindajate vahetul juuresolekul Maanteeameti teenindusbüroos kahepoolselt allkirjastatud taotluse esitamisel;
  - notariaalselt tõestatud lepingu, pärimistunnistuse või muu notariaalselt tõestatud dokumendi alusel;
  - kohtuotsuse või –määruse alusel (nt riigi poolt konfiskeeritud sõiduk);
  - kindlustusandja poolt väljastatud akti või lepingu alusel
 • muudatused sõiduki kasutaja(te) andmetes
  - vastutava kasutaja vahetus
  - kasutaja(te) lisamine/muutmine/ärajätmine

Sõiduk registreeritakse üldjuhul ühe isiku nimele. Kui sõidukil on mitu omanikku, kantakse registrisse kaasomanikena kõik omanikud ning vastutava kasutajana nende poolt määratud üks kaasomanik. Registreerimistunnistusele märgitakse omanik ja vastutav kasutaja ning märkuste lahtrisse tehakse märge „kaasomand“.

Sõidukile saab registrisse lisada kuni 6 kasutajat, sh 1 vastutava kasutaja.

Sõiduki puhul, millele on registrisse kantud käsutamise keelumärge, tuleb sõiduki omaniku vahetusel või (vastutava) kasutaja vahetumisel lisaks muudele nõutavatele dokumentidele esitada käsutamise keelumärke seadja nõusolek. Registriandmete muutmine tagaotsitavaks kuulutatud sõidukil ei ole lubatud.

Kaasomandis oleva sõiduki võõrandamine ilma teise kaasomaniku nõusolekuta ei ole lubatud. Kui teine kaasomanik ei viibi omanikuvahetuse vormistamisel toimingu juures teenindusbüroos, peab esitama tema kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud nõusoleku.

Sõiduki kasutaja kandmine registreerimistunnistusele või kasutaja muutumine vormistatakse sõiduki omaniku või tema volitatud esindaja kirjaliku taotluse alusel, kus peab olema märgitud kasutaja isikukood, ees- ja perekonnanimi ning elukoht, juriidilisel isikul registrikood, nimetus ning asukoht. Kui sõidukit kasutatakse kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, tuleb vastutava kasutaja kandmiseks registrisse esitada andmed vastava lepingu kohta ning vastutava kasutaja nõusolek.