Vastutav kasutaja

Vastutav kasutaja (registreerimistunnistuse omanik) on eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik, kes kasutab sõidukit või veesõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning kes on kantud vastutava kasutajana liiklusregistrisse.

Vastutava kasutaja registrisse kandmiseks tuleb lisaks muudele nõutavatele dokumentidele esitada andmed kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu kohta, mille alusel sõidukit kasutatakse.

Kuivõrd isiku vastutava kasutajana liiklusregistrisse kandmisest tekivad talle erinevad kohustused (nt hoiatustrahvi või viivistasu maksmise kohustus; vt ka liiklusseaduse § 72, peab ta selliseks toiminguks andma kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis nõusoleku. Nõusoleku esitamise nõue ei laiene siiski krediidi- või finantseerimisasutustele (nt liisinguettevõtted), kelle puhul vastutava kasutaja nõusolekut eeldatakse.

Vastutava kasutajana tuleb registrisse kanda ka välismaalase või muu isiku, kes ei ole eesti kodakondsusega ega Eestis elamisluba või elamisõigust saanud füüsiline isik ega Eestis registreeritud juriidiline isik, esindaja, kes peab nimetatud tingimustele vastama. Samuti kantakse sõiduki vastutava kasutajana registrisse sõiduki kaasomanike poolt määratud isik.

Vastutaval kasutajal on õigus taotleda enda registrist kustutamist, kui alus tema registris vastutava kasutajana käsitlemiseks on ära langenud (nt kasutus- või liisinguleping on lõppenud).

Registrisse saab kanda ühe vastutava kasutaja.