Võõrandamisest teatamine

Sõiduki võõrandamisel võib sõiduki registrijärgne omanik esitada Maanteeametile vastavasisulise taotluse, millega ta teatab sõiduki võõrandamisest. Taotlusele tuleb lisada omandi üleandmist tõendav dokument (nt müügileping). See aitab vältida erinevaid probleeme ja vaidlusi näiteks juhul, kui sõiduki uus omanik ei ole täitnud seadusest tulenevat kohustust sõiduk 5 tööpäeva jooksul enda nimele vormistada. Mitmete seadusest tulenevate nõuete (nt hoiatustrahvid, viivistasud jms) puhul on aga vastutavaks isikuks just sõiduki registrijärgne omanik.

Kui sõiduki uus omanik ei ole ettenähtud aja jooksul taotlenud omaniku kande muutmist liiklusregistris, kustutab Maanteeamet sõiduki ajutiselt (kuni kande taotluse esitamiseni) registrist. Ajutiselt registrist kustutatud sõiduki liikluses kasutamine ei ole lubatud!

Sõiduki registrijärgse omaniku taotluse alusel teeb Maanteeamet registrisse vastava kande, kuhu märgib ka uue omaniku andmed. Tegemist ei ole omanikuvahetuse kandega, vaid registrisse tehakse üksnes märge selle kohta, et sõiduki eelmine omanik on registripidajat teavitanud omandi üleminekust!

Võõrandamisest teatamisel ei ole vaja esitada sõiduki registreerimistunnistust.