Võõrandamisest teatamine

Sõiduki müügi korral võib müüja teatada Maanteeametile sõiduki võõrandamisest. Soovitame teate esitada elektrooniliselt meie e-teeninduses. Teatele tuleb lisada omandi üleandmist tõendav dokument (näiteks müügileping).

Sõiduki võõrandamisest teatamine aitab vältida erinevaid probleeme ja vaidlusi näiteks juhul, kui sõiduki uus omanik ei ole täitnud seadusest tulenevat kohustust sõiduk 5 tööpäeva jooksul enda nimele vormistada. Mitmete seadusest tulenevate nõuete (nt hoiatustrahvid, viivistasud jms) puhul on aga vastutavaks isikuks just sõiduki registrijärgne omanik. Kui sõiduki uus omanik ei ole ettenähtud aja jooksul taotlenud omaniku kande muutmist liiklusregistris, kustutab Maanteeamet sõiduki ajutiselt (kuni kande taotluse esitamiseni) registrist. Ajutiselt registrist kustutatud sõiduki liikluses kasutamine ei ole lubatud! Teate saamisel teeb Maanteeamet registrisse vastava kande, kuhu märgib ka uue omaniku andmed. NB! Tegemist ei ole omanikuvahetuse kandega, vaid registrisse tehakse üksnes märge selle kohta, et sõiduki eelmine omanik on registripidajat teavitanud omandi üleminekust!