Veesõiduki registreerimine ja registriandmete muutmine

Eesti territoriaal- ja sisevetel liiklemiseks võib väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jetti kasutada üksnes juhul, kui ta on kantud vastavasse registrisse. Nimetatud veesõidukite ja nende omanike andmed kantakse Eestis liiklusregistrisse. Veesõidukite liigid on välja toodud siin.

Veesõiduki registreerimiseks peab Maanteeametile taotluse esitama selle omanik, kes on Eestis alaliselt elav või Eestis elamisloa saanud füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik. Registreerimise nõue ei kehti, kui veesõiduk on kantud mõne muu riigi registrisse.

Enne veesõiduki (väikelaev ja jett) registreerimist tuleb sellele teostada registreerimiseelne ülevaatus Maanteeametis või Veeteede Ametis. Uutele ja esmakordselt registreeritavatele veesõidukitele võib registreerimiseelset ülevaatust teha ka Maanteeametiga vastavasisulise lepingu sõlminud veesõiduki ametlik maaletooja tema poolt müüdavatele veesõidukitele.

Veeteede Ametisse tuleb registreerimiseelse ülevaatuse teostamiseks pöörduda eelkõige juhul, kui:

 • tegemist on omavalmistatud või ümberehitatud väikelaevaga;
 • mingil põhjusel ei ole võimalik tuvastada vajalikke andmeid (andmed määratakse Veeteede Ametis);
 • tegemist on alla 12-meetrise kogupikkusega laevaga.

Veesõiduki registreerimisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • veesõiduki omaniku või tema esindaja taotlus;
 • kasutatud veesõiduki registreerimisel veesõiduki registreerimistunnistus (kui see on eelnevalt väljastatud);
 • veesõiduki müügileping või muud veesõiduki omandiõigust ja päritolu tõendavad dokumendid, samuti veesõiduki riiki sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
 • väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollakt väikelaeva ja jeti puhul;
 • Veeteede Ameti poolt väljastatud tehnilise ülevaatuse kontrollakt alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või väikelaevaks ümberregistreeritava laeva puhul;
 • volikiri, kui toimingut taotleb veesõiduki omaniku esindaja;
 • taotleja isikut tõendav dokument;
 • muud õigusaktides sätestatud tõendid ja dokumendid.

Väikelaevade vastavushindamisasutused EL-s on leitavad siit.

Veesõiduki registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv.

 

Veesõiduki registreerimisnumber

 

Veesõidukile omistatakse selle registreerimisel registreerimisnumber, mis tuleb kanda veesõidukile. Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimisnumber on seitsmekohaline kokkukirjutatud kolmest ladina suurtähest, tähekoha pikkusest kriipsust ja kolmest araabia numbrist koosnev kombinatsioon (nt VLA-001). Jeti registreerimisnumber on neljakohaline kokkukirjutatud ühest ladina suurtähest ja kolmest araabia numbrist koosnev kombinatsioon (nt J-001). Täht või tähed peavad asuma registreerimisnumbris esimesel kohal ja täpitähti ei kasutata. Veesõidukile kantava registreerimisnumbri kõrgus on 80–200 mm ja tähejoone paksus 1/7 registreerimisnumbri kõrgusest. Registreerimisnumber kantakse väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva mõlemale pardale või tekiehitisele paralleelselt pardajoonega ning jeti esiosa mõlemale küljele. Registreerimisnumber kantakse veesõidukile nähtavale kohale, heledale pinnale tumeda tähistusega ja tumedale pinnale heleda tähistusega. Registreerimisnumber peab olema selgesti kirjutatud ja kergesti loetav.

Maanteeamet keeldub väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti registreerimisest, kui:

 • väikelaev või jett ei ole läbinud registreerimiseelset ülevaatust;
 • alla 12-meetrise kogupikkusega laeval või väikelaevaks ümberregistreeritaval laeval ei ole teostatud tehnilist ülevaatust Veeteede Ametis;
 • väikelaeval või jetil puudub identifitseerimisnumber või see on rikutud, võltsitud, mitteloetav või mittetuvastatav;
 • väikelaeval või jetil puudub CE-vastavusmärk;
 • väikelaeval puudub nõuetekohane vastavusdeklaratsioon;
 • väikelaev, alla 12-meetrise kogupikkusega laev või jett on kuulutatud politsei poolt tagaotsitavaks;
 • omanikul puuduvad väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti omandiõigust ja päritolu tõendavad dokumendid või need on puudulikud või võltsingu tunnustega;
 • enda tarbeks ehitatud väikelaeval puudub Veeteede Ameti väljastatud kontrollakt;
 • enne 2004. aasta 1. maid kasutusele võetud väikelaeval puuduvad nõuetekohased dokumendid ja ehitaja paigaldatud plaat või puudub Veeteede Ameti väljastatud kontrollakt.
 • pärast 1. jaanuari 2000 Eestis või mujal valmistatud väikelaeval puudub identifitseerimisnumber või see on rikutud, võltsitud, mitteloetav või mittetuvastatav;
 • veesõiduk on kuulutatud tagaotsitavaks;
 • veesõiduk on hävimise tõttu registrist kustutatud;
 • enda tarbeks ehitatud väikelaeval, mida ei lasta viie aasta jooksul turule, või enne 1. maid 2004 kasutusele võetud väikelaeval, millel puuduvad nõuetekohased dokumendid ja ehitaja paigaldatud plaat, puudub Veeteede Ameti poolt väljastatud kontrollakt.
 

Veesõiduki registriandmete muutmisel (nt omanikuvahetus) tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • veesõiduki omaniku või tema esindaja taotlus;
 • müügileping või muud veesõiduki omandiõigust ja päritolu tõendavad dokumendid;
 • volikiri, kui toimingut taotleb veesõiduki omaniku esindaja;
 • taotleja isikut tõendav dokument;
 • muud õigusaktides sätestatud tõendid ja dokumendid.

Veesõiduki registriandmete muutmise eest tuleb tasuda riigilõiv.