Sõidukite registreerimiseelne kontroll

Sõidukite registreerimiseelne kontroll toimub broneeringu alusel. 

Aja saab broneerida https://broneering.mnt.ee/.

 

Registreerimiseelsele tehnonõuetele vastavuse kontroll tuleb läbida iga sõidukiga enne selle registreerimist Eestis. Eestis registreeritud sõidukil tuleb läbida registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll peale sõiduki tehniliste andmete muutumist (nt värvivahetus). Lisaks eeltoodule nõutakse sõiduki esitamist registreerimiseelsele tehnonõuetele vastavuse kontrolli, kui on vaja täpsustada liiklusregistrisse kantud sõiduki andmeid või sõidukil puudub nõuetekohane identifitseerimisnumber.

Sõiduk esitatakse Maanteeameti teenindusbüroosse, kus toimub registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll.

 1. Traktorite ja liikurmasinate ning nende haagiste registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolliks, aga ka väikelaevade registreerimiseelseks ülevaatuseks võib sõiduki/veesõiduki juurde kohale kutsuda Maanteeameti teenindusbüroo spetsialisti. Maanteeameti spetsialist kohalekutsumise eest tuleb tasuda riigilõivu. Spetsialisti kohale kutsumiseks tuleb esitada Maanteeametile avaldus (Avaldus spetsialisti väljakutseks (PDF)). Avaldus koos täiendavate dokumentidega tuleb saata e-postile info [at] mnt.ee (digitaalselt allkirjastatud) või tuua lähimasse Maanteeameti teenindusbüroosse (paberkandjal). Peale avalduse ja riigilõivu laekumist võtab Maanteeamet ühendust ja lepib kokku kontrolli aja. Täpsemat infot spetsialisti kohalekutsumise võimalikkuse kohta saate lähimast Maanteeameti teenindusbüroost.
 2. Uute sõidukite registreerimiseelset kontrolli võib teostada Maanteeametiga lepingu sõlminud sõiduki valmistaja, tema esindaja või tunnustatud edasimüüja.

Koos sõidukiga tuleb kontrollijale esitada järgmised dokumendid:

 • uue sõiduki korral:

       - kogu sõiduki tüübivastavuse tunnistuse (CoC), millel on kogu sõiduki tüübikinnitus või

       - muu asjakohase valmistajapoolse dokumentatsiooni sõiduki tehniliste andmetega, millel ei ole kogu sõiduki tüübikinnitust;

 • kasutatud sõiduki korral

       - päritoluriigi kehtiva registreerimistunnistuse (kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad);

 • sõiduki omaniku või tema esindaja isikut tõendav dokument;
 • sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
 • volikiri, kui sõiduki esitaja ei ole selle omanik;
 • muud õigusaktides ettenähtud dokumendid.

Registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus sõiduk tuvastatakse, kontrollitakse vastavust kehtivatele nõuetele, tüübikinnitusele ning esitatud dokumentidele.

Alati kontrollitakse:

 • rehve või roomikuid,
 • klaase,
 • valgustusseadmeid,
 • paigaldatud lisaseadmeid,
 • alarmsõiduki helisignaali ja vilkureid (alarmsõidukitel),
 • sõiduki komplektsust,
 • deformatsioonide olemasolu,
 • turvavöid,
 • bussi kirjeid ja märgistust (ainult M2 ja M3 kategooria).

Ülaltoodu on kontrolli minimaalne maht. Vajadusel kontrollitakse sõidukit täiendavas mahus.

Kontrolli kohta koostatakse kontrolli akt, sellele märgitakse sõiduki andmed ja otsus sõiduki vastavuse kohta kehtivatele nõuetele. Kontrolli akt otsusega "Vastab nõuetele" on aluseks sõiduki registreerimisel ning kontrolli akt otsusega "Kontrollitud andmete muudatuseks" on aluseks sõiduki registriandmete muutmisel.

Kui selliste tehniliste andmetega sõidukit ei ole Eestis varasemalt registreeritud, siis kontrollib Maanteeameti tehnoosakond tüübikinnituse nõuete täitmist ning vastavuse korral sisestatakse sõiduki andmed liiklusregistrisse, misjärel saab sõiduki registreerida. Andmete kontrollimine ja sisestamine võib aega võtta kuni 30 päeva, tavakorras kuni 10 tööpäeva. Sõiduki tehniliste andmete sisestamist kiirendab, kui sõiduki registreerimiseelsel tehnonõuetele vastavuse kontrollis esitatakse sõiduki tüübivastavuse tunnistus (Certificate of Conformity ehk CoC).

Uue sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt kehtib 12 kuud selle koostamisest arvates. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole sõidukit registreeritud, tuleb sõiduk enne registreerimist uuesti esitada registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Kui nimetatud tähtaja jooksul muutuvad tehnilised nõuded uuele sõidukile ning kui sõiduk ei vasta nendele nõuetele, siis muutub registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt kehtetuks nõuete rakendumisest alates.

Alates 12.03.2019 kasutatud sõidukile koostatud registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt kehtib tähtajatult (varem koostatud akt kehtib 12 kuud).

 
Maanteeameti ning Maksu- ja Tolliameti koostöö uuemate sõidukite registreerimisel

 

01.01.2015 esmakordselt registreeritud ja uuemate sõiduautode suhtes rakendab Maanteeamet koostöös Maksu- ja Tolliametiga täiendavat dokumentide kontrolli. Dokumendid vaadatakse läbi ja otsusest sõiduki registreerimise kohta teavitatakse sõiduki omanikku (üldjuhul toimub see 3 tööpäeva jooksul). Dokumentide eelkontroll toimub Maanteeameti e-teeninduse kaudu.