Sõidukite registrist kustutamine

Registrist kustutamine on liiklusregistrisse kantud sõiduki kustutamiskande tegemine registris. Registrist kustutamiseks liiklusseaduse tähenduses ei loeta registrikande peatamist ega sõiduki ajutiselt registrist kustutamist.

Üldiselt kustutatakse sõiduk seoses selle kasutusest loobumisega (sõiduautod kuuluvad lammutamisele vastavas jäätmekäitlusettevõttes) või ekspordiga riigist välja.

 

Sõidukite registrist kustutamise alused

 

Maanteeamet kustutab sõiduki registrist:

 • Sõiduki mootorsõiduki või selle haagise väljaviimisel Eestist seoses sõiduki omaniku teise riiki elama asumisega või sõiduki võõrandamisel teise riiki;
 • nõuetekohase lammutustõendi alusel, kui tegemist on:
  - kolmerattalise mootorratta või kerge nelirattaga;
  - sõiduautoga (M1 kategooria sõiduk);
  - kuni 3500 kg täismassiga veoautoga (N1 kategooria sõiduk);
 • ajutiselt registreeritud sõiduki registreerimistähtaja lõppemisel;
 • ülejäänud sõidukite või vanasõiduki korral omaniku taotluse alusel;
 • Euroopa Liidu liikmesriigi vastava ametiasutuse ametliku informatsiooni alusel sõiduki registreerimise kohta vastavas liikmesriigis;
 • Siseministeeriumi taotluse alusel sõiduki üleandmisel muuseumile või sisejulgeoleku koolitusasutusele õppevahendiks;
 • Keskkonnainspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveameti või Päästeameti tõendi alusel, kui lammutustõendi kohustusega sõiduk on hävinud ning seda ei saa nõuetekohaselt lammutada.

Maanteeamet juhib tähelepanu, et sõiduauto või kuni 3500 kg täismassiga veoauto registrist kustutamiseks on vajalik esitada nõuetekohane lammutustõend. Üldjuhul võtavad lammutamisele kuuluva sõiduki vastu jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõtted, kellel on Maanteeametiga sõlmitud vastavasisulised lepingud. Seega piisab sõiduki omanikul sõiduk jäätmekäitlejale üle anda ja tema eest esitab taotluse sõiduki registrist kustutamiseks koos lammutustõendiga jäätmekäitleja.

Lammutustõendit ei pea esitama sõiduki, mis on lammutatud või hävinud enne 2004. aasta 1. maid, registrist kustutamiseks.

 

Sõiduki ajutine kustutamine

 

Kui omanik otsustab, et ta ei soovi sõidukit teatud perioodil kasutada, ei pea ta ka liiklusregistrisse kantud sõidukiga seotud kohustusi täitma (nt liikluskindlustus, raskeveokimaks). Sellisel juhul saab ta sõiduki liiklusregistrist ajutiselt kustutada.

Sõiduk kustutatakse registrist ajutiselt sõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel. Ajutise registrist kustutamise periood on üks kuu kuni 24 kuud. Taotluses märgitud ajutise registrist kustutamise perioodi möödumisel loetakse sõiduk registris olevaks.

Sõiduk kustutatakse ajutiselt liiklusregistrist automaatselt, kui:

 • Eelmine omanik teatab sõiduki võõrandamisest (vajalik sõiduki üleandmist tõendav dokument) ja omandaja ei ole 5 tööpäeva jooksul esitanud taotlust registriandmete muutmiseks. Sõiduk loetakse uuesti registris olevaks pärast omandaja omanikuvahetuse vormistamist.
 • Sõiduk on kuulutatud tagaotsitavaks. Sõiduk loetakse uuesti registris olevaks pärast tagaotsimise lõpetamist.

Sõiduki ajutist kustutamist saab teha Maanteeameti e-teeninduses.

Sõiduki ajutine kustutamine on tasuta.

 

Sõiduki eksport

 

Sõiduk kustutatakse liiklusregistrist selle Eestist väljaviimisel. Sõiduk võidakse välja viia seoses omaniku elama asumisega teise riiki või sõiduki võõrandamisel teise riiki.

Kui sõiduk kustutatakse registrist seoses omaniku elama asumisega või sõiduki võõrandamisega teise riiki, tuleb registreerimismärk tagastada liiklusregistri büroole. Registreerimistunnistusele või selle A osale tehakse vastav kanne sõiduki kustutamise kohta registrist ning antakse sõiduki omanikule kaasa. Kaasa antud registreerimistunnistus on aluseks välisriigis sõiduki registreerimiseks. Kaheosalise registreerimistunnistuse B osa jääb liiklusregistri büroosse.

Omaniku taotluse alusel väljastatakse sõidukile transiitmärk kehtivusega kuni 30 päeva. Transiitmärgi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Osades liikmesriikides on sõiduki registreerimiseks vajalik esitada tüübivastavuse tunnistus (EC-Certificate of Conformity ehk CoC). Sõidukiga seotud originaaldokumentide väljastamist on sõiduki omanikul võimalik taodelda igast Maanteeameti teenindusbüroost.

Kui sõiduk eksporditakse ja registreeritakse teises Euroopa Liidu liikmesriigis ja liikmesriik teavitab sõiduki registreerimisest ning kui sõidukit ei olnud riigist väljaviimisel kustutatud, siis kustutab Maanteeamet saadud info alusel sõiduki registrist.