Registreerimismärgid

Registreeritud sõidukil peab olema riiklik registreerimismärk. Eestis väljastab registreerimismärgi sõidukile Maanteeamet, st lubatud on kasutada ainult nõuetekohast Maanteeameti tellimusel ja valmistatud registreerimismärki. Ilma registreerimismärgita sõidukiga (sh mootor- või maastikusõiduki) liiklemine ei ole lubatud. Ühele sõidukile võib samaaegselt olla omistatud ainult üks registreerimisnumber ja ühte registreerimisnumbrit ei ole lubatud omistada mitmele sõidukile.

Kui sõidukile on ette nähtud mitme registreerimismärgi kinnitamine (nt autod), peavad registreerimismärgid olema identsed. Sõidukil on samaaegselt koos keelatud kasutada Euroopa logo ja Eesti riigi tunnusmärgi "EST" väljaga registreerimismärki ja ilma selle väljata registreerimismärki.

Täpsemad registreerimismärkide nõuded on toodud määruses "Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded".

 

Registreerimismärkide tüübid

Registreerimismärgid jagunevad järgmisteks tüüpideks:

 1. üldkasutatav autode ja haagiste registreerimismärk – tüüp A1;
 2. eritellimusel valmistatud registreerimismärk – tüüp A2;
 3. üldkasutatav autode ja haagiste registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüüp A3;
 4. diplomaatilise sõiduki registreerimismärk – tüübid A4, A5;
 5. diplomaatilise sõiduki registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüübid A6, A7;
 6. teisaldatav registreerimismärk – tüüp A8;
 7. vanasõiduki ja selle haagise registreerimismärk – tüüp A9;
 8. võistlusauto registreerimismärk – tüüp A10;
 9. mootorratta ja maastikusõiduki ning nende haagise registreerimismärk – tüüp B1;
 10. vanasõiduki (mootorratas, mopeed, maastikusõiduk) ja selle haagise registreerimismärk – tüüp B2;
 11. mopeedi registreerimismärk – tüüp B3;
 12. autode transiitmärk – tüüp D1;
 13. mootorrataste, mopeedide, traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste transiitmärk – tüüp D2;
 14. traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk – tüübid E1, E2.

Vt täpsemalt siit (PDF).

Registreerimismärkide korduvkasutamine

Sõidukile väljastatud ja hiljem seoses sõiduki registriandmete muutmise või selle registrist kustutamisega Maanteeameti teenindusbüroole hoiule jäetud kasutamiskõlblikku registreerimismärki on teatud perioodi jooksul lubatud korduvkasutada, st väljastada teisele sõidukile. Registreerimismärgi korduvkasutamise riigilõiv on väiksem kui uue registreerimismärgi väljastamise riigilõiv (sõiduautol näiteks vastavalt 30 ja 62 eurot).

Registreerimismärgi teenindusbüroosse hoiule jätmiseks ja hilisemaks korduvkasutamiseks tuleb registreerimismärgi valdajal (registreerimismärk on riigi omand) esitada Maanteeametile vastavasisuline taotlus. Maanteeamet eeldab, et registreerimismärki korduvkasutab tulevikus selle senine valdaja, kuid erandkorras on siiski võimalik ka kasutusõiguse loovutamine.

Teenindusbüroo ei võta hoiule deformeerunud ega määrdunud registreerimismärke! Registreerimismärgi valdaja saab soovi korral taotleda registreerimismärgi asendamist ehk selle duplikaadi väljastamist (riigilõiv 10 eurot/tk).

Taotluse alusel hoiule võetud registreerimismärki säilitatakse teenindusbüroos kaks aastat. Enne vastava hoiustamistähtaja saabumist teatab Maanteeamet hoiutähtaja lõppemisest registreerimismärgi valdajale kontaktandmetel, mille viimane on Maanteeametile esitanud. Seejärel saab registreerimismärgi valdaja otsustada, kas soovib registreerimismärki enne hoiutähtaja lõppemist korduvkasutada või saadetakse see hävitamisele. Maanteeamet ei võta registreerimismärke hoiule rohkem kui 2 aastaks!

Pärast registreerimismärgi hävitamist ei ole selle korduvkasutamine enam võimalik, küll aga saab sama märgi tellida üksikkorras või teha vastava eritellimuse. 

Registreerimismärkide tellimine

Registreerimismärke on võimalik tellida nn üksikkorras ja eritellimuse alusel.

Üksikkorras saab tellida sobivat tüüpi ning tähtede ja numbrite kombinatsiooniga registreerimismärgi (nt 555YYY), eritellimuse alusel valmistatakse aga tüübi A2-kohane registreerimismärk (nt PEETER 1).

Info riigilõivude kohta leiab siit.

Registreerimismärkide asendamine

Kadunud, varastatud või kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamiseks tuleb Maanteeametile esitada taotlus ja seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimismärgi asendamise tinginud asjaolud. Taotluse saab esitada sõiduki omanik või sõiduki kasutamiseks õigustatud isik. Kõige lihtsam on nimetatud toimingut taotleda Maanteeameti e-teeninduses. Maanteeamet väljastab registreerimismärgi duplikaadi, mida e-teeninduse kaudu toimingut taotledes võib tellida ja sellele järele minna ka pakiautomaati.