Registreerimismärgid

Registreeritud sõidukil peab olema riiklik registreerimismärk. Eestis väljastab registreerimismärgi sõidukile Maanteeamet, st lubatud on kasutada ainult nõuetekohast Maanteeameti tellimusel ja valmistatud registreerimismärki. Ilma registreerimismärgita sõidukiga (sh mootor- või maastikusõiduki) liiklemine ei ole lubatud. Ühele sõidukile võib samaaegselt olla omistatud ainult üks registreerimisnumber ja ühte registreerimisnumbrit ei ole lubatud omistada mitmele sõidukile.

Kui sõidukile on ette nähtud mitme registreerimismärgi kinnitamine (nt autod), peavad registreerimismärgid olema identsed. Sõidukil on samaaegselt koos keelatud kasutada Euroopa logo ja Eesti riigi tunnusmärgi "EST" väljaga registreerimismärki ja ilma selle väljata registreerimismärki.

Täpsemad registreerimismärkide nõuded on toodud määruses "Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded".

 

Registreerimismärkide tüübid

Registreerimismärgid jagunevad järgmisteks tüüpideks:

 1. üldkasutatav autode ja haagiste registreerimismärk – tüüp A1;
 2. eritellimusel valmistatud registreerimismärk – tüüp A2;
 3. üldkasutatav autode ja haagiste registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüüp A3;
 4. diplomaatilise sõiduki registreerimismärk – tüübid A4, A5;
 5. diplomaatilise sõiduki registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüübid A6, A7;
 6. teisaldatav registreerimismärk – tüüp A8;
 7. vanasõiduki ja selle haagise registreerimismärk – tüüp A9;
 8. võistlusauto registreerimismärk – tüüp A10;
 9. mootorratta ja maastikusõiduki ning nende haagise registreerimismärk – tüüp B1;
 10. vanasõiduki (mootorratas, mopeed, maastikusõiduk) ja selle haagise registreerimismärk – tüüp B2;
 11. mopeedi registreerimismärk – tüüp B3;
 12. autode transiitmärk – tüüp D1;
 13. mootorrataste, mopeedide, traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste transiitmärk – tüüp D2;
 14. traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk – tüübid E1, E2.

Vt täpsemalt siit (PDF).

Registreerimismärkide korduvkasutamine

Sõidukile väljastatud ja seoses sõiduki registriandmete muutmise või selle registrist kustutamisega hoiule jäetud kasutamiskõlblikku registreerimismärki on alates hoiule jätmisest lubatud viie aasta jooksul korduvkasutada, st väljastada teisele sõidukile. Registreerimismärk jääb hoiule sõiduki omaniku või vastutava kasutaja kätte. Registreerimismärgi korduvkasutamise riigilõiv on väiksem kui uue registreerimismärgi väljastamise riigilõiv (sõiduautol näiteks vastavalt 30 ja 62 eurot). Hoiule ei jäeta kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimismärke! Registreerimismärgi valdaja saab soovi korral taotleda registreerimismärgi asendamist ehk selle duplikaadi väljastamist (riigilõiv 10 eurot/tk).

Registreerimismärgi valdaja (registreerimismärk on riigi omand) võib registreerimismärgi kasutusõiguse edasi anda ehk sellest loobuda. Sel juhul tuleb registreerimismärgi korduvkasutamisel esitada tõend registreerimismärgi kasutusõiguse ülemineku kohta.

Registreerimismärki saab hoiule jätta viieks aastaks. Enne vastava hoiustamistähtaja saabumist teatab Maanteeamet hoiutähtaja lõppemisest registreerimismärgi valdajale kontaktandmetel, mille viimane on Maanteeametile esitanud. Seejärel saab registreerimismärgi valdaja otsustada, kas soovib registreerimismärki enne hoiutähtaja lõppemist korduvkasutada. Tuleb silmas pidada, et automaatne teavitus hoiutähtaja lõppemise kohta saadetakse registreerimismärgi registrijärgsele valdajale.

Registreerimismärgi hoiutähtaega ei pikendata. Kui registreerimismärki enne hoiutähtaja lõppemist ei korduvkasutata, on seda kõigil võimalik üksikkorras või eritellimusena tellida.

Eritellimus ja üksikkorras valmistatav registreerimismärk

Registreerimismärgi eritellimus:

 • Tunnuseks nt PEETER1
 • Tüübi A2 kohane registreerimismärk (vt siit (PDF)).
 • Sõiduki omanik saab seda tellida Maanteeameti e-teeninduses.
 • Samuti saab sõiduki omanik (või tema volitatud esindaja) seda tellida Maanteeameti teenindusbüroos või saates digitaalselt allkirjastatud taotluse koos riigilõivu maksekorraldusega e-posti aadressile info [at] mnt.ee.
 • Enne tellimist peab kontrollima, et sama tunnusega registreerimismärki ei oleks väljastatud ühelegi teisele registris olevale sõidukile.
 • Riigilõiv 1350 eurot.
 • Registreerimismärk peab vastama headele kommetele ning ei tohi olla eksitav.

Üksikkorras valmistatav registreerimismärk:

 • Üldkasutatav registreerimismärk, tunnuseks näiteks 001AAA
 • Sõiduki omanik saab seda tellida Maanteeameti e-teeninduses.
 • Samuti saab sõiduki omanik (või tema volitatud esindaja) seda tellida Maanteeameti teenindusbüroos või saates digitaalselt allkirjastatud taotluse koos riigilõivu maksekorraldusega e-posti aadressile info [at] mnt.ee.
 • Riigilõiv 470 eurot.
 • Kui tellitakse registreerimismärgid korraga rohkem kui kümnele sõidukile, siis on riigilõiv 135 eurot/tk. Registreerimismärgid peavad sellisel juhul olema järjestikku samast seeriast (nt 001AAA-011AAA).
 • Enne tellimist peab kontrollima, et sama tunnusega registreerimismärki ei oleks väljastatud ühelegi teisele registris olevale sõidukile.
 • Registreerimismärki, mida ei ole välja võetud, säilitab Maanteeameti teenindusbüroo ühe aasta. Säilitustähtaega võib pikendada kuni 1 aasta võrra.
 • Registreerimismärk peab vastama headele kommetele ning ei tohi olla eksitav.

Teisaldatav registreerimismärk (PROOV-märk)

Kes saab taotleda?

Teisaldatav registreerimismärk (PROOV-märk) on mõeldud Eestisse toodud või Eestis valmistatud liiklusregistrisse kandmata sõiduki piiratud kasutamise võimaldamiseks (eelkõige proovisõidu tegemiseks). PROOV-märki saab taotleda:

 • sõidukite müügiga tegelev ettevõtja või talle teenust osutav logistikaettevõtja;
 • sõiduki valmistaja või tema tunnustatud edasimüüja;
 • sõiduki teise astme valmistaja.

Kuidas kasutada?

PROOV-märki võib kasutada Eesti avalikel teedel:

 • Eestisse müügiks toodud või Eestis valmistatud sõiduki müügieelsel proovi- või katsesõidul;
 • Eestisse sissetoodud sõiduki omal käigul sõitmisel piiripunktist või tolliterminalist (tollilaost):
  • kauplusesse (ettevõtja territooriumile);
  • Maanteeametisse (registreerimiseelsesse tehnonõuetele vastavuse kontrolli);
  • ühest müügikohast teise.

PROOV-märki võib kasutada ainult märgi valdaja sõidukil. Teise astme valmistaja valduses oleval sõidukil võib PROOV-märki kasutada ainult sõiduki valmistamise perioodil. Logistikaettevõtja võib PROOV-märki kasutada sõidukite müügiga tegelevale ettevõtjale teenuse osutamiseks.

PROOV-märk paigaldatakse sõidukile selleks ettenähtud kohale. Sõiduk, millel kasutatakse PROOV-märki, peab vastama kehtivatele tehnonõuetele ja omama nõuetekohast varustust. Selle nõude täitmise eest vastutab PROOV-märgi valdaja ja seda kontrollitakse liiklusjärelevalve käigus.

Andmed kasutatava sõiduki, sõidu ja kasutaja (sõidukijuhi) kohta tuleb sisestada PROOV-märgi elektroonilisse päevikusse, mis asub Maanteeameti e-teeninduses. Vaikimisi on proovisõidu kestuseks 12 tundi alates sõidu alustamise kinnitamisest elektroonilises päevikus.

Alates 22.06.2020 on kasutusel ainult PROOV-märgi elektrooniline päevik, paberpäevikuid enam ei väljastata. Kuni nimetatud kuupäevani väljastatud paberpäevikud kehtivad kuni päevikus märgitud tähtaja lõpuni. Soovi korral võib elektroonilise päeviku juba varem kasutusele võtta, tagastades paberpäeviku Maanteeameti teenindusbüroosse.

PROOV-märgi elektroonilise päeviku kasutamise juhend asub siin (PDF).

Kui kaua kehtib?

PROOV-märk väljastatakse kehtivusega kuni 1 aasta. PROOV-märgi kasutamist õigustava tegevuse jätkumisel ja märgi kasutamise nõuete rikkumise puudumisel võib nimetatud kehtivusaega kuni 1 aasta kaupa pikendada.

Millised dokumendid peavad sõidukijuhil proovisõitu tehes kaasas olema?

Kui kasutatakse PROOV-märgi elektroonilist päevikut, peab sõiduki juhil kaasas olema PROOV-märgi registreerimistunnistus.

Kui kasutatakse paberpäevikut, peab sõiduki juhil kaasas olema:

 • nõuetekohaselt täidetud paberpäevik;
 • PROOV-märgi registreerimistunnistus;
 • kasutatud sõiduki korral sõiduki päritoluriigi registreerimistunnistus.

Loomulikult tuleb vajadusel kontrollijale esitada ka ID-kaart/juhiluba.

Registreerimismärkide asendamine

Avastasite, et sõiduki registreerimismärgid on kadunud või ajapikku ära kulunud? Minge Maanteeameti e-teenindusse ning tellige uued registreerimismärgid mugavalt ja kiirelt endale sobivasse pakiautomaati või Maanteeameti teenindusbüroosse üle Eesti.
Teile väljastatakse registreerimismärgi duplikaat ehk samade numbrite-tähtede kombinatsiooniga märk.
Riigilõivu kohta leiab infot siit.