Registreerimismärgid

Registreeritud sõidukil peab olema riiklik registreerimismärk. Eestis väljastab registreerimismärgi sõidukile Maanteeamet, st lubatud on kasutada ainult nõuetekohast Maanteeameti tellimusel ja valmistatud registreerimismärki. Ilma registreerimismärgita sõidukiga (sh mootor- või maastikusõiduki) liiklemine ei ole lubatud. Ühele sõidukile võib samaaegselt olla omistatud ainult üks registreerimisnumber ja ühte registreerimisnumbrit ei ole lubatud omistada mitmele sõidukile.

Kui sõidukile on ette nähtud mitme registreerimismärgi kinnitamine (nt autod), peavad registreerimismärgid olema identsed. Sõidukil on samaaegselt koos keelatud kasutada Euroopa logo ja Eesti riigi tunnusmärgi "EST" väljaga registreerimismärki ja ilma selle väljata registreerimismärki.

Täpsemad registreerimismärkide nõuded on toodud määruses "Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded".

 

Registreerimismärkide tüübid

Registreerimismärgid jagunevad järgmisteks tüüpideks:

 1. üldkasutatav autode ja haagiste registreerimismärk – tüüp A1;
 2. eritellimusel valmistatud registreerimismärk – tüüp A2;
 3. üldkasutatav autode ja haagiste registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüüp A3;
 4. diplomaatilise sõiduki registreerimismärk – tüübid A4, A5;
 5. diplomaatilise sõiduki registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüübid A6, A7;
 6. teisaldatav registreerimismärk – tüüp A8;
 7. vanasõiduki ja selle haagise registreerimismärk – tüüp A9;
 8. võistlusauto registreerimismärk – tüüp A10;
 9. mootorratta ja maastikusõiduki ning nende haagise registreerimismärk – tüüp B1;
 10. vanasõiduki (mootorratas, mopeed, maastikusõiduk) ja selle haagise registreerimismärk – tüüp B2;
 11. mopeedi registreerimismärk – tüüp B3;
 12. autode transiitmärk – tüüp D1;
 13. mootorrataste, mopeedide, traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste transiitmärk – tüüp D2;
 14. traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk – tüübid E1, E2.

Vt täpsemalt siit (PDF).

Registreerimismärkide korduvkasutamine

Sõidukile väljastatud ja hiljem seoses sõiduki registriandmete muutmise või selle registrist kustutamisega Maanteeameti teenindusbüroole hoiule jäetud kasutamiskõlblikku registreerimismärki on teatud perioodi jooksul lubatud korduvkasutada, st väljastada teisele sõidukile. Registreerimismärgi korduvkasutamise riigilõiv on väiksem kui uue registreerimismärgi väljastamise riigilõiv (sõiduautol näiteks vastavalt 30 ja 62 eurot).

Registreerimismärgi teenindusbüroosse hoiule jätmiseks ja hilisemaks korduvkasutamiseks tuleb registreerimismärgi valdajal (registreerimismärk on riigi omand) esitada Maanteeametile vastavasisuline taotlus. Maanteeamet eeldab, et registreerimismärki korduvkasutab tulevikus selle senine valdaja, kuid erandkorras on siiski võimalik ka kasutusõiguse loovutamine.

Teenindusbüroo ei võta hoiule deformeerunud ega määrdunud registreerimismärke! Registreerimismärgi valdaja saab soovi korral taotleda registreerimismärgi asendamist ehk selle duplikaadi väljastamist (riigilõiv 10 eurot/tk).

Taotluse alusel hoiule võetud registreerimismärki säilitatakse teenindusbüroos kaks aastat. Enne vastava hoiustamistähtaja saabumist teatab Maanteeamet hoiutähtaja lõppemisest registreerimismärgi valdajale kontaktandmetel, mille viimane on Maanteeametile esitanud. Seejärel saab registreerimismärgi valdaja otsustada, kas soovib registreerimismärki enne hoiutähtaja lõppemist korduvkasutada või saadetakse see hävitamisele. Maanteeamet ei võta registreerimismärke hoiule rohkem kui 2 aastaks!

Pärast registreerimismärgi hävitamist ei ole selle korduvkasutamine enam võimalik, küll aga saab sama märgi tellida üksikkorras või teha vastava eritellimuse. 

Eritellimus ja üksikkorras valmistatav registreerimismärk

Registreerimismärgi eritellimus:

 • Tunnuseks nt PEETER1
 • Tüübi A2 kohane registreerimismärk (vt siit (PDF)).
 • Sõiduki omanik saab seda tellida Maanteeameti e-teeninduses.
 • Samuti saab sõiduki omanik (või tema volitatud esindaja) seda tellida Maanteeameti teenindusbüroos või saates digitaalselt allkirjastatud taotluse koos riigilõivu maksekorraldusega e-posti aadressile info@mnt.ee.
 • Enne tellimist peab kontrollima, et sama tunnusega registreerimismärki ei oleks väljastatud ühelegi teisele registris olevale sõidukile.
 • Riigilõiv 1350 eurot.
 • Registreerimismärk peab vastama headele kommetele ning ei tohi olla eksitav.

Üksikkorras valmistatav registreerimismärk:

 • Üldkasutatav registreerimismärk, tunnuseks näiteks 001AAA
 • Sõiduki omanik saab seda tellida Maanteeameti e-teeninduses.
 • Samuti saab sõiduki omanik (või tema volitatud esindaja) seda tellida Maanteeameti teenindusbüroos või saates digitaalselt allkirjastatud taotluse koos riigilõivu maksekorraldusega e-posti aadressile info@mnt.ee.
 • Riigilõiv 470 eurot.
 • Kui tellitakse registreerimismärgid korraga rohkem kui kümnele sõidukile, siis on riigilõiv 135 eurot/tk. Registreerimismärgid peavad sellisel juhul olema järjestikku samast seeriast (nt 001AAA-011AAA).
 • Enne tellimist peab kontrollima, et sama tunnusega registreerimismärki ei oleks väljastatud ühelegi teisele registris olevale sõidukile.
 • Registreerimismärki, mida ei ole välja võetud, säilitab Maanteeameti teenindusbüroo ühe aasta. Säilitustähtaega võib pikendada kuni 1 aasta võrra.
 • Registreerimismärk peab vastama headele kommetele ning ei tohi olla eksitav.

Registreerimismärkide asendamine

Avastasite, et sõiduki registreerimismärgid on kadunud või ajapikku ära kulunud? Minge Maanteeameti e-teenindusse ning tellige uued registreerimismärgid mugavalt ja kiirelt endale sobivasse pakiautomaati või Maanteeameti teenindusbüroosse üle Eesti.
Teile väljastatakse registreerimismärgi duplikaat ehk samade numbrite-tähtede kombinatsiooniga märk.
Riigilõivu kohta leiab infot siit.