Sõiduk

Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust.

Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel sõiduk kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

Ülevaatusel nõutavad dokumendid

 

Ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

 • sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa
 • isikut tõendav dokument

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

 • korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaart
 • erakorralisel ülevaatusel teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt
 • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt
 • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus
 • ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõiduki, autokraana ja alates 2005. aasta 1. jaanuarist 7-tonnise ja suurema tõstevõimega hüdrotõstukiga või 10-meetrise ja suurema tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, tuleb lisaks esitada kontrollasutuse poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus
 • CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele
 

Ülevaatusele esitamise tähtajad

 

Kategooria

Pärast esmaregistreerimist Kasutatud alla 10 a Kasutatud üle 10 a Väikesaare sõiduk Vanasõiduk
M1* 36 kuu möödumisel järgneva 12 kuu jooksul üks kord 24-kuulise perioodi jooksul üks kord 12-kuulise perioodi jooksul

 

 

 

 

24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

 

 

 

 

48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest või viimasest ülevaatusest

M2 ja M3* 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N1* 12 kuu möödumisel järgneva 12 kuu jooksu üks kord 12-kuulise perioodi jooksul
N2 ja N3* 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
O1 36 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
O2, O3 ja O4* 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
L3e, L4e, L5e ja L7e* 36 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

* Üksikkorras valmistatud sõiduki peab korralisele ülevaatusele esitama 12 kuu möödumisel esmaregistreerimisest ja edaspidi 12 kuu möödumisel eelmisest ülevaatusest.

NB

 • M1 ja N1 kategooria sõiduki võib esitada korralisele ülevaatusele kolm kuud enne määratud ülevaatuse aega.
 • Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.
 • Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu. Kui M1 või N1 kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg, siis on korralise ülevaatuse aeg sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg. Kui sõiduki kasutamine eriliigilise sõidukina lõpetatakse, siis jääb kehtima enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg.

M1 või N1 kategooria sõiduki (v.a eriliigiline) järgmise korralise ülevaatuse kuu määratakse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi järgmiselt:

Registreerimismärgi viimane number Ülevaatuse kuu  
1 märts

 

 

 

2 aprill
3 mai
4 juuni
5 juuli
6 august
7 september
8 oktoober
9 november
0 detsember

Peale numbrivahetust jääb kehtima olemasolev ülevaatuse aeg. Numbrivahetus ei muuda ülevaatuse aega. Esimesel ülevaatusel pärast numbrivahetust tehakse järgmist ülevaatusaega määrates muudatus, mis arvestab sõiduki uut numbrimärki.