Sõiduk

Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust.

Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel sõiduk kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

Ülevaatusel nõutavad dokumendid

 

Ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

 • sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

 • erakorralisel ülevaatusel liiklusjärelvalve korras kontrollimisel väljastatud kontrollkaart;
 • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt;
 • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus;
 • CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele.
 

Ülevaatusel kohustuslik sõiduki lisavarustus

 

Sõidukiga ülevaatusele minnes veendu, et kaasas on järgmine lisavarustus:

 • Tõkiskingad (v.a L-kategooria sõidukil);
 • Ohukolmnurk (v.a L-kategooria sõidukil ja haagisel);
 • Esmaabivahendid (juhul kui tegemist on ettevõtte sõidukiga ehk töökoht või ühissõidukiga – loe lähemalt SIIT);
 • Tulekustuti:
  • < 3,5t täismassiga M1/N1-kategooria sõidukil üks 1 kg kustutusaine massiga kustuti;
  • > 3,5t täismassiga M1-kategooria sõidukil, M2- ja M3-kategooria (mitte üle 17 istekoha, sh juht) ning N2- ja N3-kategooria sõidukil üks 2 kg kustutusaine massiga kustuti;
  • M2- ja M3-kategooria (üle 17 istekoha, sh juht) sõidukil üks 6 kg kustutusainega kustuti või kaks 2 kg kustutusaine massiga kustutit. Liigendatud sõiduki (nt liigendbuss) puhul peab üks 2 kg kustutusaine massiga kustuti olema igas liigendatud osas/haagises.

Loe lähemalt: Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele, Liiklusseadus.

 

 

Ülevaatusele esitamise tähtajad

 

Kategooria

Pärast esmaregistreerimist Kasutatud alla 10 a Kasutatud üle 10 a Vanasõiduk
M1, L3e, L4e, L5e, L7e 48 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

 

 

 

 

48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest või viimasest ülevaatusest

O1 48 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N1 24 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N2, N3, O2, O3, O4 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
M2, M3 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

 

Infoks

 • Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele kahe kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse see korralisele ülevaatusele esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatuse aeg arvatakse määratud ajast alates.
 • Sõidukile varem määratud korralisele ülevaatusele esitamise kuu ei muutu, kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele järgmise kahe kuu jooksul pärast ülevaatuse lõppemist.
 • Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist määratakse uus korralise ülevaatuse aeg. Kui erakorralisele ülevaatusele suunati liiklusregistri andmete täpsustamiseks, siis jääb pärast andmete täpsustamist kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.
 • Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu. Kui M1 või N1 kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg, siis on korralise ülevaatuse aeg sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg.