Sõiduk

Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust.

Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel sõiduk kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

Ülevaatusel nõutavad dokumendid

 

Ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

  • sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa
  • isikut tõendav dokument

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

  • erakorralisel ülevaatusel teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt;
  • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt;
  • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus;
  • riigisisesel veol kasutatava ohtliku veose paak- või anumakogumiga sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse väljastatud veoanuma auditi protokoll või selle duplikaat ning rahvusvahelisel veol kasutatava ohtliku veose paak- või anumakogumiga sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse väljastatud veoanuma ADR-vastavuse tunnistus;
  • CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele.
 

Ülevaatusele esitamise tähtajad

 

Kategooria

Pärast esmaregistreerimist Kasutatud alla 10 a Kasutatud üle 10 a Vanasõiduk
M1, L3e, L4e, L5e, L7e 48 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

 

 

 

 

48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest või viimasest ülevaatusest

O1 48 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N1 24 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N2, N3, O2, O3, O4 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
M2, M3 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

 

Infoks

  • Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele 2 kuu jooksul enne või pärast määratud ülevaatuse aega, loetakse see korralisele ülevaatusele esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatuse aeg arvatakse määratud ajast alates.
  • Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist määratakse uus korralise ülevaatuse aeg.
  • Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu. Kui M1 või N1 kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg, siis on korralise ülevaatuse aeg sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg.