Traktor

Masina ülevaatust teostatakse ülevaatuspunktis või masina omaniku ehk kasutaja tellimisel masina asukohas.

Masina võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mis tahes ülevaatuse teostajale, kellel on õigus teostada masina korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab masina omanik pöörduma samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse masina kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse masina järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel masin kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

Masina ehituse muutmine võib toimuda ainult Maanteeameti kirjaliku loa alusel.

 

Ülevaatusel nõutavad dokumendid

 

Masina ülevaatusele esitamisel peab masina omanik või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

 • masina registreerimistunnistuse või selle B-osa;
 • juhtimisõigust tõendava dokumendi või muu isikut tõendav dokument.

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

 • vanasõidukil vanasõidukina tunnustamise akt;
 • erakorralisel ülevaatusel peab lisaks esitama teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti.
 

Ülevaatusel kohustuslik sõiduki lisavarustus

 

Masinaga ülevaatusele minnes veendu, et kaasas on järgmine lisavarustus:

 • Tõkiskingad (v.a haagisel);
 • Ohukolmnurk (v.a haagisel);
 • Esmaabivahendid (juhul kui tegemist on ettevõtte sõidukiga, ehk töökoht – loe lähemalt SIIT);
 • Tulekustuti:
  • Traktoris ja liikurmasinas üks 2 kg kustutusaine massiga kustuti;
  • Kombainis üks 6 kg kustutusainega kustuti või kaks 2 kg kustutusaine massiga kustutit, millest üks juhi läheduses.

Loe lähemalt: Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord, Liiklusseadus.

 

 

Ülevaatusele esitamise tähtajad

 

Esmaregistreeritava masina peab korralisele ülevaatusele esitama hiljemalt 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

Kasutuses oleva masina peab korralisele ülevaatusele esitama hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

NB! Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks korralise ülevaatuse kehtivusaja. Kui sõiduk suunati erakorralisele ülevaatusele liiklusregistri andmete täpsustamiseks, siis jääb pärast andmete täpsustamist kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.