Ülevaataja atesteerimine

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija peab olema atesteeritud. Atesteerimise eelduseks on koolituse ja praktika läbimine. Lisaks tuleb sooritada Maanteeametis eksamid. Ülevaataja atesteeritakse üks kord 36-kuulise perioodi jooksul.

Ülevaatajaks saamiseks peab isik:

 • omama auto või traktori erialal kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 • omama vähemalt kolme aastast praktilist kogemust mootorsõidukite ehituse või remondi alal;
 • omama mootorsõiduki, millele kontrolli teostatakse, juhtimisõigust.

Ülevaataja ei või olla isik, kellele on jõustunud kohtuotsusega määratud ärikeeld või kellelt on ära võetud tehnonõuetele vastavuse kontrollijana töötamise õigus. Samuti ei või ülevaataja olla isik, kellelt on jõustunud kohtuotsusega ära võetud tehnonõuetele vastavuse kontrolli või sellega sarnasel tegevusalal tegutsemise õigus seoses kutse- või ametiõiguste kuritarvitamise või ametikohustuste rikkumisega. Samuti ei tohi isik olla karistatud tahtlikult sooritatud kuriteo eest, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu.

Koolitus ja praktika toimuvad majandus- ja kommunikatsiooniministri kinnitatud õppekava (PDF) järgi. Koolituse läbiviijaks on Eesti Tehnoülevaatajate Liit (e-post: koolitus [at] tul.ee). Teadmiste ja oskuste hindamine koosneb teooriaeksamist ning praktiliste oskuste kontrollist.

Atesteerimine jaotatakse kolme kategooriasse:

 1. esmakordne atesteerimine 
 2. atesteerimistunnistuse laiendamine 
 3. atesteerimistunnistuse pikendamine 

NB! Atesteerimist ei saa taotleda korraga mitmes ülalnimetatud kategoorias.

Vajalikud tegevused erinevatel juhtudel:

Atesteerimiskategooriad lähtuvalt atesteerimise liigist Väljaõpe Praktika Teooriaeksam Praktiliste oskuste kontroll
Esmakordne atesteerimine
Sõiduauto x x x x
Mootorratas x x x x
Täiendavate atesteerimiskategooriate lisamine atesteerimistunnistusele
Mootorratas     x x
Buss x x x x
Veoauto x x x x
Suur haagis x x x x
Traktor x x x x
Eriliigiline ADR x x x x
Eriliigiline CEMT x x x x
Atesteerimistunnistuse kehtivuse pikendamine        
Kõik atesteerimiskategooriad     x  
 

Teooriaeksam

 

Teooriaeksamile registreerumine toimub Maanteeameti teenindusbüroos või e-posti teel. E-posti teel registreerumiseks tuleb täita ülevaataja atesteerimise taotlus. (66.9 KB, PDF) Taotlus tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata koos riigilõivu maksekorraldusega Maanteeameti aadressile info [at] mnt.ee. Taotluse kätte saamise järel võtab Maanteeameti teenindusbüroo isikuga hiljemalt kahe tööpäeva jooksul ühendust. Teooriaeksam toimub Maanteeameti teenindusbüroos ja sooritatakse arvutis spetsiaalses teooriaeksami keskkonnas.

Korduseksamite arv ei ole piiratud, kuid tuleb ajaliselt sooritada aasta jooksul alates esimesest teooriaeksamist.

Atesteerimistunnistuse kehtivuse pikendamiseks võib ülevaataja esitada taotluse ning registreeruda teooriaeksamile kuni kuus kuud enne atesteerimistunnistuse kehtivuse lõppu.

Teooriaeksami eest tuleb tasuda riigilõiv.

Teooriaeksami aja broneerimiseks ja eksamipäeval eksamile registreerimiseks  kaasa võtta isikut tõendava dokumendi.

Teooriaeksam loetakse edukalt sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt 70% küsimustest. Kui teooriaeksam sooritatakse atesteerimistunnistuse pikendamiseks, siis eksami positiivsele tulemusele sooritamise järel väljastab Maanteeameti tehnoosakond isikule atesteerimistunnistuse.

Teooriaeksami küsimused (1.61 MB, PDF) ja vastusteleht (134.3 KB, PDF) (uuendatud 11.03.2021).

 

Praktiliste oskuste kontroll

 

Praktiliste oskuste kontrolli saab sooritada üksnes pärast positiivse tulemusega teooriaeksami läbimist ja praktikat. Praktiliste oskuste kontroll toimub tehnoülevaatuspunktis ja koosneb näitlikult teostatavast sõiduki ülevaatusest.

Praktiliste oskuste kontrollil osalemiseks palume esitada Maanteeametile avaldus aadressile info [at] mnt.ee, millele on lisatud riigilõivu maksekorraldus ja praktikatõend. Avaldus tuleb esitada 12 kuu jooksul alates teooriaeksami edukast sooritamisest. Kui eelnimetatud perioodi jooksul ei ole avaldatud soovi osaleda praktiliste oskuste kontrolli, loetakse see mittesooritatuks. 

Praktikal viibimise aega saab tõendada tehnoülevaatust teostava äriühingu juhatuse liikme või tema volitatud isiku või ülevaatuspunkti juhataja ja praktika juhendaja allkirjastatud tõendiga.

Praktiliste oskuste kontrolli ajal hinnatakse:

 • ettenähtud töömahu täitmist;
 • asjakohaste õigusaktide ning tehnonõuete tundmist;
 • kontrollimis- ja mõõtemetoodikatest kinnipidamist;
 • õigete töövõtete tundmist;
 • kontrollseadmete kasutamise oskust;
 • kontrollimiseks kasutatavate arvutite kasutamise oskust;
 • ülevaatuse tulemuste vormistamise oskust;
 • valdkonda puudutava sõnavara tundmist ja kasutamist;
 • ohutusnõuetest kinnipidamist.

Praktiliste oskuste kontroll loetakse edukalt sooritatuks, kui sõiduk on kontrollitud ettenähtud mahus, orienteerutakse ülevaatusega seotud seadusandluses, kasutatakse iseseisvalt õigesti kõiki kontrollseadmeid (sh peetakse kinni metoodikatest), tuntakse vormistamise nõudeid ning täidetakse muid hindamise aluseks olevaid nõudeid.

Praktiliste oskuste kontrolli mittesooritamisel on võimalus teostada lisaks kaks korduskontrolli. Korduskontrollile peab eelnema vähemalt üks kuu praktilist tööd tehnoülevaatuspunktis.

Kolmel korral praktiliste oskuste kontrolli mittesooritamisel peab isik juhul, kui ta soovib jätkata ülevaatuse teostamise õiguse taotlemist, läbima uuesti koolituse täies mahus.

Praktiliste oskuste kontrolli positiivsele tulemusele sooritamise järel väljastab Maanteeameti tehnoosakond isikule atesteerimistunnistuse.

Praktiliste oskuste kontrolli eest tuleb tasuda riigilõiv.