Ülevaatuspunkti rajamine

Lepingu sõlmimiseks peab äriühingu volitatud esindaja esitama Maanteeametile järgmised dokumendid: 

 • avaldus;
 • tõend, et äriühingu juhatuse liikmete või teiste juhtima õigustatud isikute suhtes ei ole algatatud kriminaalmenetlust või neid ei ole karistatud kriminaalkorras;
 • tõend, et äriühingul on nõuetele vastavad töötajad;
 • kinnitus ehitatava ülevaatuspunkti jaoks vajamineva maa omamise või pikaajalise kasutamise kohta;
 • hoones asuvate ruumide paigutuse joonis (vähemalt eskiisjoonis);
 • liiklemise skeemid (vastavalt taotletavatest sõidukikategooriatest L kategooria katsesõiduplatsi asukoht);
 • detailplaneering või detailjoonised ülevaatuspunktist;
 • Tööinspektsiooni kinnitus ruumide töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavuse kohta (ventilatsioon, ohutsoonid, valgustus).

Dokumendid võib esitada kas elektrooniliselt allkirjastatult digitaalsel kujul (edastada e-posti aadressile info [at] mnt.ee) või käsitsi allkirjastatult paberil.

Soovitatav on enne ehitustööde algust kooskõlastada Maanteeametiga ülevaatuspunkti projekt ja soetatavad seadmed. Ehitise kasutamise otstarve peab olema sõidukite teeninduse hoone ning lepingu sõlmimise hetkeks peab hoone omama kasutusluba.

Pärast ülevaatuspunkti valmimist ja komplekteerimist kontrollib Maanteeamet ülevaatuspunkti ja äriühingu vastavust kehtivatele nõuetele.

Ülevaatuspunkti või äriühingu mittevastavusel kehtivatele nõuetele koostatakse kirjalik otsus lepingu mittesõlmimisest.

Nõuetele vastavuse korral allkirjastatakse elektroonselt sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli leping äriühingu ja Maanteeameti vahel. Pärast lepingu sõlmimist väljastatakse ülevaatuspunktile tunnistus ülevaatuste teostamiseks.

Nõuded tehnoülevaatuspunktile on määratletud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" lisas 2. Äriühingule esitatavad nõuded leiab liiklusseadusest §192.

 

Meelespea lepingupartneritele

 

Tulenevalt halduskoostöö seadusest kehtivad teatud tegevuspiirangud.

Maanteeameti nõusolek on vajalik:

 • äriühingute ühinemiseks, jagunemiseks või ümberkujundamiseks;
 • tehingu tegemiseks, millega kaasneb isiku ettevõtte või selle osa omandi või valduse üleminek.

 

Maanteeametit tuleb teavitada lisaks halduslepingus nimetatud toimingutest või asjaoludest veel:

 • äriühingu aktsiate või osa omandiõiguse üleminekust;
 • nõukogusse või juhatusse uue liikme valimisest või määramisest;
 • isiku põhikirjas või äriregistris nimetatud tegevusala või eesmärgi kohta tehtud muudatusest.

Juriidilise isiku lõppemine on halduslepingu lõpetamise aluseks.

Halduslepingutega seotud küsimused palume edastada e-posti aadressile info [at] mnt.ee.

 

Nõuetele vastavad töötajad

 

Ülevaatajal peab olema kehtiv atesteerimistunnistus.

Peale ülevaatajaga töösuhte vormistamist tuleb äriühingu juhatuse liikmel või juhtima õigustatud isikul esitada Maanteeameti digitaalselt allkirjastatud avaldus (.pdf failiformaadis) aadressil info [at] mnt.ee Liiklusregistri infosüsteemis õiguste avamiseks.

Avaldus peab sisaldama vähemalt:

 • ülevaataja ees- ja perekonnanime;
 • isikukoodi;
 • töösuhte vormi ja lepingu sõlmimise kuupäeva (või avalduse lisana väljavõte EMTA töötamise registrist);
 • ülevaatuspunkti aadressi, kus ülevaataja tööle asub.

Ülevaataja ja tööandja suhe on töölepingulise iseloomuga. Õige lepingu liigi eest vastutab tööandja. Juhime tähelepanu, et kui töölepingu asemel vormistatakse poolte vahel muud liiki võlaõiguslik leping (sealjuures oluline ei ole lepingu nimetus), muutub leping ikkagi töölepinguks koos kõigi vastavate järelmitega.