Vaide esitamine

Isik, kes leiab, et tema sõiduki tehnilise seisukorra kohta on tehnoülevaatuse tulemusena tehtud ebaõige otsus, võib esitada vaide. Vaie tuleb esitada samale ülevaatuspunktile, kus tehti vaidlustatav tehnoülevaatus. Vaie esitatakse kirjalikult või suuliselt. Suuline vaie protokollitakse ning sellele võetakse esitaja allkiri.

Vaie peab vastama haldusmenetluse seaduses kehtestatud nõuetele ning sisaldama muuhulgas:

  • haldusorgani nimetust, kellele vaie on esitatud;
  • vaide esitaja nime või nimetust, postiaadressi ja sidevahendite numbreid;
  • vaidlustatava tehnoülevaatuse sisu;
  • põhjused, miks vaide esitaja leiab, et tehnoülevaatuse tulemus rikub tema õigusi;
  • vaide esitaja selgelt väljendatud nõue;
  • vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
  • vaidele lisatud dokumentide loetelu;
  • vaidele kirjutab alla selle esitaja või tema esindaja. Vaide esitaja esindaja lisab volikirja või muu volitust tõendava dokumendi, kui seda ei ole esitatud varem.
 

Vaide esitamise tähtaeg

 

Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast tehnoülevaatuse tulemusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

 

Vaide läbivaatamise tähtaeg

 

Kui seadus ei sätesta teisiti, lahendatakse vaie 10 päeva jooksul, arvates vaide edastamisest vaiet läbivaatavale haldusorganile*. Kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, võib vaiet läbivaatav haldusorgan vaide läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Tähtaja pikendamise teade edastatakse vaide esitajale posti teel. 

*Haldusorganiks antud kontekstis on tehnoülevaatuspunkt, kes sõidukile tehnoülevaatust teostas.