Kuidas saada tunnustatud sõidukite müüjaks?

Tunnustatud sõidukite müüja staatust saab taotleda äriühing, kelle tegevusalaks on sõidukite müük (EMTAK koodid 45111, 45191, 46611 või 45401).

Tunnustuse taotlemine

 

Maanteeametilt tunnustatud sõidukite müüja staatuse saamiseks, mille tulemusena ei pea tunnustatud äriühing registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimiseks sõidukit teenindusbüroosse füüsiliselt esitamata (ainult EÜ-tüübikinnitusega sõidukite puhul ning Maanteeametil jääb alati õigus nõuda sõiduki ettenäitamist), tuleb äriühingul ametile esitada:

 1. Taotlus, digitaalselt allkirjastatud juhatuse liikme või juhatuse liikme volitatud esindaja poolt (lisada kirjalik volikiri).
 2. Tõendid ja kinnitused, et äriühing vastab järgmistele kriteeriumitele:
 • äriühing on usaldusväärne (ei ole tuvastatud valeandmete ja/või võltsitud dokumentide, muudetud läbisõidu andmetega sõidukite esitamist ning teisaldatava registreerimismärgi kasutamise ja/või päeviku täitmise korrarikkumist jms); 
 • äriühingu juhatuse või nõukogu liikmeid ei ole karistatud kuriteo eest, arvestades karistusregistri seaduse § 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu (tõendatakse karistusregistri väljavõttega);
 • äriühing on kantud äriregistrisse; 
 • äriühingul ei ole võlgnevusi riiklike ega kohalike maksude, lõivude, trahvide või sundkindlustuse maksete osas; 
 • äriühingut ei ole kuulutatud pankrotis olevaks või tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ning puuduvad muud asjaolud, mis võiksid põhjustada tema püsiva maksejõuetuse või tegevuse lõpetamise; 
 • äriühing on sõidukite müügiga tegelenud vähemalt ühe (viimase) majandusaasta ning majandusaasta aruanded on esitatud tähtaegselt; 
 • äriühing on käibemaksukohustuslane; 
 • äriühingul on vähemalt üks töötaja; 
 • äriühingul on olemas Eestis asuv müügikoht kaubandustegevuse seaduse mõistes. Juhul kui äriühingul on mitu müügikohta, siis taotluses märkida ära peamine müügikoht ning e-kirja lisana edastada ka teiste müügikohtade nimekiri koos asukoha aadressiga ja kontaktandmetega; 
 • äriühing sõlmib kõik sõidukite  ostu/müügi lepingud ja väljastab arveid enda nimel kirjalikus/elektroonilises vormis; 
 • äriühing ei ole kantud TKS § 60 lg 4 sätestatud  kauplejate nimekirja, kes ei ole järginud TTJA juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni otsuseid; 
 • äriühing järgib TTJA kasutatud autode müügi juhendit ning muid valdkonna seaduseid, tavasid, praktikat, standardeid, eeskirju jms; 
 • MTA maksukäitumise hinnang viimase kolme kuu kohta äriühingule on roheline või kollane (tõendatakse MTA väljastatud hinnanguga).
 • äriühingult ei ole Maanteeamet tunnustamist tagasivõtnud viimase 12 kuu jooksul. 

Taotlus koos tõendite ja kinnitustega tuleb esitada Maanteeametile elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info [at] mnt.ee

Taotlus vaadatakse läbi ja äriühingu tunnustamise või mittetunnustamise kohta tehakse otsus 30 kalendripäeva jooksul.

Maanteeamet võib äriühingu tunnustamisel arvesse võtta AMTELi poolt väljaantud tunnustatud automüüja kvaliteedimärgist. 

Tunnustuse kehtivus

Maanteeameti poolt äriühingule väljastatud tunnustus kehtib kuni 36 kuud. Äriühingud, kes on tegutsenud vähem kui 24 kuud või kellelt on tunnustamine tagasivõetud tunnustatakse kuni 12 kuuks.  

Tunnustuse tagasivõtmine

Tunnustuse tagasivõtmise menetlus alustatakse viivitamatult kui ametile saab teatavaks, et äriühing ei vasta ühele või mitmele punktis 2 nimetatud kriteeriumile. 

Tunnustus võetakse tagasi kui äriühingu poolt Maanteeametile esitatud sõidukid olid viimase 12 kuu jooksul hinnatud nõuetele mittevastavateks rohkem kui 5% juhtumite korral.  

Uut äriühingu tunnustamist ei ole võimalik taotleda ennem kui tunnustuse tagasivõtmisest on möödunud vähemalt 12 kuud. 

Muu info

Tunnustatud sõidukite müüja andmed avalikustatakse siin.

Äriühingu tunnustamisega seotud küsimustega pöörduge palun tehnoosakonna ekspert Rait Parve poole telefonil 6201343 või e-kirjaga aadressile rait.parve [at] mnt.ee.