Tüübikinnitus

Sõidukite tüübikinnituse peamine eesmärk on tagada, et turule viidavad uued sõidukid, osad ja eraldi seadmestikud tagaksid kõrge ohutuse ja keskkonnakaitse taseme. Samuti aitab see tagada EL kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumist.

Tüübikinnitus on heakskiit sellele, et toote prototüüp täidab kokkulepitud nõudeid. Prototüübi tehniline kirjeldus dokumenteeritakse ja lõpptoode peab vastama konkreetsele kirjeldusele.

ELi tüübikinnituse süsteem põhineb kolmanda osapoole kinnituse põhimõtetel ja nende kinnituste vastastikuse tunnustamise põhimõtetel. See tähendab seda, et liikmesriigi määratud sõltumatu asutus annab prototüübile heakskiidu ning ELi riigid tunnustavad teiste ELi riikide väljastatud tüübikinnitustunnistusi. Lisaks peab ettevõtte tootmisprotsess olema akrediteeritud sõltumatu organi poolt.

Liikmesriigid lubavad turule lasta, registreerida ja kasutusele võtta vaid selliseid sõidukeid, osiseid ja eraldi seadmestikke, mis omavad asjakohast tüübikinnitust.

Tüübikinnituskorra kohaselt katsetab esmalt tunnustatud tehniline teenistus sõidukitüübi prototüüpi vastavalt nõuetele. Nende katsetuste alusel väljastab riiklik tüübikinnitusasutus EÜ tüübikinnitustunnistuse. Sõiduki kinnitamine ühes ELi riigis on piisav vastavustunnistuse alusel täiendava kontrollimiseta registreerimaks kõiki seda tüüpi sõidukeid kogu ELis. Vastavustunnistus on dokument, mille annab välja tootja ja mis tõendab, et sõiduk vastab ELi tüübikinnituse nõuetele. Tootja on kohustatud tagama tootmise vastavuse kinnitatud tüübile.

Igal liikmesriigil tuleb määrata tüübikinnitusi väljastav tüübikinnitusasutus, turujärelevalve asutus ja katsetusi läbiviiv tehniline teenistus. Maanteeamet on määratud Eestis nii tüübikinnitusasutuseks, kui ka turujärelevalve asutuseks. Maanteeamet on ka tehniline teenistus.

Tavaliselt teeb tüübikinnitusega seotud tegevused ära sõiduki tootja või importija. Isikud võivad tüübikinnitusega kokku puutuda juhul, kui:

  • sõiduk valmistatakse ise;
  • sõiduk ehitatakse ümber;
  • sõiduk imporditakse iseseisvalt Eestisse.

Katseprotokollide või kinnituste väljaandjana aktsepteerib Maanteeamet järgmisi tunnustatud katselaboreid: