Tüübikinnitus

Sõidukite tüübikinnituse peamine eesmärk on tagada, et turule viidavad uued sõidukid, osad ja eraldi seadmestikud tagaksid kõrge ohutuse ja keskkonnakaitse taseme. Samuti aitab see tagada EL kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumist.

Tüübikinnitus on heakskiit sellele, et toote prototüüp täidab kokkulepitud nõudeid. Prototüübi tehniline kirjeldus dokumenteeritakse ja lõpptoode peab vastama konkreetsele kirjeldusele.

ELi tüübikinnituse süsteem põhineb kolmanda osapoole kinnituse põhimõtetel ja nende kinnituste vastastikuse tunnustamise põhimõtetel. See tähendab seda, et liikmesriigi määratud sõltumatu asutus annab prototüübile heakskiidu ning ELi riigid tunnustavad teiste ELi riikide väljastatud tüübikinnitustunnistusi. Lisaks peab ettevõtte tootmisprotsess olema akrediteeritud sõltumatu organi poolt.

Liikmesriigid lubavad turule lasta, registreerida ja kasutusele võtta vaid selliseid sõidukeid, osiseid ja eraldi seadmestikke, mis omavad asjakohast tüübikinnitust.

Tüübikinnituskorra kohaselt katsetab esmalt tunnustatud tehniline teenistus sõidukitüübi prototüüpi vastavalt nõuetele. Nende katsetuste alusel väljastab riiklik tüübikinnitusasutus EÜ tüübikinnitustunnistuse. Sõiduki kinnitamine ühes ELi riigis on piisav vastavustunnistuse alusel täiendava kontrollimiseta registreerimaks kõiki seda tüüpi sõidukeid kogu ELis. Vastavustunnistus on dokument, mille annab välja tootja ja mis tõendab, et sõiduk vastab ELi tüübikinnituse nõuetele. Tootja on kohustatud tagama tootmise vastavuse kinnitatud tüübile.

Igal liikmesriigil tuleb määrata tüübikinnitusi väljastav tüübikinnitusasutus, turujärelevalve asutus ja katsetusi läbiviiv tehniline teenistus. Maanteeamet on määratud Eestis nii tüübikinnitusasutuseks, kui ka turujärelevalve asutuseks. Maanteeamet on ka tehniline teenistus.

Tavaliselt teeb tüübikinnitusega seotud tegevused ära sõiduki tootja või importija. Isikud võivad tüübikinnitusega kokku puutuda juhul, kui:

  • sõiduk valmistatakse ise;
  • sõiduk ehitatakse ümber;
  • sõiduk imporditakse iseseisvalt Eestisse.

Katseprotokollide või kinnituste väljaandjana aktsepteerib Maanteeamet järgmisi tunnustatud katselaboreid:

 

ELi kogusõiduki tüübikinnitus

 

ELi kogusõiduki tüübikinnitus põhineb ELi määruste ja direktiivide põhjal sõidukite heakskiitmisel, lisaks ka osade ja eraldi seadmestike heakskiitmisel. Kinnitus on aktsepteeritav ilma täiendavate katseteta terves ELis seni, kuni nõuded on ajakohased või toodet ei ole muudetud.

ELi kogusõiduki tüübikinnitus ei ole sobiv kõigile, eelkõige väikeste tootmismahtudega tootjatele. Tulenevalt eelnevast on olemas alternatiivsed tüübikinnituse võimalused.

ELi väikeseeria tüübikinnitus on loodud ainult väikeste mahtudega tootjatele. Sarnaselt ELi kogusõiduki tüübikinnitusega võimaldab ELi väikeseeria tüübikinnitus müüa toodangut kõigis liikmesriikides. Võrreldes ELi kogusõiduki tüübikinnitusega on tehnilisi ja administratiivseid nõudeid kohandatud väiksematele ettevõtetele. Väikeseeria tüübikinnituse puhul on aasta jooksul valmistatavate sõidukite arv piiratud.

Riiklik väikeseeria tüübikinnitus on riiklikult loodud tüübikinnitamise võimalus väikeste mahtudega tootjatele, kes kavatsevad toodangut müüa ainult Eestis. Riikliku tüübikinnituse eeliseks on leebemad tehnilised nõuded teatud osadele, leebemad toodangu vastavuse tagamise nõuded ja vähenenud administratiivsed nõuded. Sarnaselt teistele tüübikinnituse võimalustele põhineb riiklik väikeseeria tüübikinnitus prototüübi heakskiidul. Tüübikinnituse olemasolul toodangu üksikut sõidukit eraldi testida ei ole vaja. Riikliku väikeseeria tüübikinnituse puhul ei kehti ELi tüübikinnituse vastastikuse tunnustamise põhimõtted.

ELi üksiksõiduki kinnitus on võimalus üksiku sõiduki või väga väikesemahulise toodangu tootjale või importijale. Üksiksõiduki kinnituse puhul puuduvad võrreldes teiste kinnitusliikidega toodangu nõuetele vastavuse tagamise nõuded, kuna süsteem põhineb konkreetse sõiduki kontrollimisel, seda vaatamata sellele, et paljud pealisehituse teostajad ja ümberehitajad töötavad koostöös sõiduki tootjaga tagamaks garantiitingimuste kehtimajäämist.

Riiklik üksiksõiduki kinnitus on analoogiline ELi üksiksõiduki kinnitusele. Võrreldes ELi üksiksõiduki kinnitusega on riikliku üksiksõiduki kinnituse nõuded leebemad. Riikliku väikeseeria kinnituse puhul ei kehti ELi tüübikinnituse vastastikuse tunnustamise põhimõtted.