ELi kogusõiduki tüübikinnitus

ELi kogusõiduki tüübikinnitus on parim tüübikinnitamise viis juhul, kui planeeritakse aasta jooksul suurtes kogustes sõidukeid müüa üle kogu Euroopa.

Tüübikinnituse raamistik (direktiiv 2007/46/EÜ) kindlustab oluliste keskkonnakaitse, ohutuse ja turvalisuse kriteeriumite täitmise. Kuna ei ole praktiline kontrollida kõiki sõidukeid ükshaaval, kontrollitakse ühte toodetud sõidukit kui „tüübi“ esindajat. Kontrollimisel tehakse kindlaks sõidukitüübi sooritusvõimeid – alates rehvidest ja heitgaasidest kuni pidurisüsteemini välja (direktiiv 2007/46/EÜ lisa IV). Et tagada ühtne lähenemine, siis katsetuste metoodikad on kirjeldatud asjakohastes EL direktiivides ja määrustes või ÜRO EM eeskirjades ning katsetused viib läbi asjakohane asutus.

Kõiki katsetusi ei pea tegema komplektse sõidukiga. Kui on olemas eraldi süsteemide ja komponentide eraldiseisvad kinnitused, loetakse need tunnustusasutuse poolt kogusõiduki mõistes üheks tervikuks. Katsetusi võib teha igas asutuses, mis on tüübikinnitusasutuse poolt heakskiidetud. Pärast katsetusi vaatab tüübikinnitusasutus prototüübi ja kõik prototüübiga seotud süsteemide ja komponentide eraldi kinnitused üle. Edukas läbivaatus, mille juures on tootja esitatud infodokument, lõppeb ELi kogusõiduki tüübikinnituse sertifikaadi väljastamisega. Seda sertifikaati tunnustavad teised liimesriigid täiendava kontrollimiseta seni, kuni nõuded on ajakohased või kuni sõiduki ehituses ei ole tehtud muudatusi. Kui sõiduk on saanud tüübikinnituse, siis tootjal peavad olema väljatöötatud protsessid igale toodetud sõidukile vastavustunnistuse (CoC) väljastamiseks.

Toodangu vastavuse tagamine on üks osa tüübikinnitusest. Põhimõtteliselt hõlmab see tootmisprotsessi hindamist kinnitamaks, et iga valmistatud toode vastab heakskiidetud tehnilisele kirjeldusele. Lisaks tootja rakendatavatele toodangu vastavuse meetmetele teevad tüübikinnitusasutused toodangu vastavuse kontrolli. Selleks et kontrollida sõiduki, süsteemi, osise või eraldi seadmestiku vastavust kinnitatud tüübile, võib tüübikinnitusasutus teha tootjalt võetud näidiste kontrollimisi või katseid, mis on nõutavad ELi tüübikinnituse jaoks.

Täpsema informatsiooni ELi kogusõiduki tüübikinnituse kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.