Riiklik üksiksõiduki kinnitus

Riiklik üksiksõiduki tüübikinnitus kinnitab, et konkreetne sõiduk vastab Eestis üksiksõidukile kehtestatud nõuetele. Üksiksõiduki kinnitus tehakse kolmandate riikide turule valmistatud sõidukitele ja/või sõidukitele, millel puudub kohustuslik Euroopa tüübikinnitus.

Üksiksõiduki kinnitus tehakse:

 • pärandvarana saadud sõidukile;
 • ümberasuja sõidukile;
 • Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi poolt hallatavate asutuste sihtotstarbelisele sõidukile;
 • treening- või võistlusperioodil liikluses kasutatavale kiirusvõistlustel osalevale sõidukile Eesti Autospordi Liidu taotluse alusel;
 • näitusel osalemiseks sissetoodud sõidukile;
 • katsetusteks ja esitluseks sissetoodud sõidukile;
 • välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses olevale sõidukile;
 • välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses olevale sõidukile;
 • lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses olevale sõidukile;
 • M1, N1, N2, O ja L kategooria sõidukitele;
 • üksikkorras valmistatud sõidukile.

NB! Üksiksõiduki kinnitus tehakse igale sõidukile eraldi. Juhul kui sõidukil puudub EÜ tüübikinnitus, siis tuleb teha üksiksõiduki kinnitust.

 

Sõidukile riikliku üksiksõiduki kinnituse saamine

 

Kui M, N või L kategooria sõidukil puudub Euroopa Ühenduse kogusõiduki tüübikinnitus või osade/komponentide tüübikinnitussertifikaadid (rakendusaegasid vaata tabelist allpool), siis kuulub see üksiksõiduk tüübikinnitusele.

O kategooria (haagised) sõiduk kuulub üksiksõiduki kinnitusele juhul, kui see on esmaregistreeritud 2001 või hiljem ja see imporditakse väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriiki.

 1. Esita sõiduk Maanteeameti teenindusbüroosse registreerimiseelsesse kontrolli, et tuvastada, kas sõidukile on vaja taotleda üksiksõiduki tüübikinnitust. Broneeri aeg registreerimiseelsesse kontrolli Maanteeameti kodulehe kaudu (ilma eelneva broneeringuta ei saa sõidukiga kontrolli tulla).
 2. Sõiduki registreerimiseelsesse kontrolli võta kaasa sõiduki registreerimistunnistus ja sõiduki omandamist tõendav dokument.
 3. Juhul kui sõiduk suunati üksiksõiduki kinnitusele, tuleb esitada üksiksõiduki kinnituse taotlus (blanketi leiad siit);
 4. Üksiksõiduki kinnituse taotluse saab esitada nii enne sõiduki ette näitamist Maanteeameti teenindusbüroole, sõiduki ettenäitamise hetkel aga ka pärast ette näitamist.
 5. Taotlusele lisa juurde üksiksõiduki kinnituse riigilõivu (205 eurot) tasumist kinnitav maksekorraldus või kirjuta makse rekvisiidid üksiksõiduki kinnituse taotlusele. Jälgi, et makse saaja ja viitenumber oleksid õiged.

* Hiljem lisandub sellele esmane registreerimine (M ja N kategooria 130 eurot; O1 ja O2 kategoorial 63 eurot, O3 ja O4 kategoorial 130 eurot) ja registreerimismärgi väljastamine (M ja N kategooria 62 eurot, L kategooria 30 eurot, O kategooria 30 eurot);

 1. Pärast taotluse esitamist kontrollib Maanteeamet, kas sõiduki (EL-is registreeritud sõidukite puhul) kohta on olemas sõiduki piduri, müra ja heitmete piirväärtuste nõuete täitmist tõendavad dokumendid. Täiendavate dokumentide esitamise vajadusest teavitab Maanteeamet pärast taotluse läbivaatamist ning dokumentidega tutvumist.
 2. Sõiduki nõuetele vastavuse korral väljastatakse üksiksõiduki kinnitus, millest teavitatakse taotlusele märgitud kontaktandmete kaudu.
 3. Pärast üksiksõiduki kinnituse saamist saate sõiduki registreerida peale registreerimise riigilõivu tasumist. Täiendavat infot leiate siit.

Avaldus koos lisadega saata Maanteeameti e-posti aadressile info [at] mnt.ee ().

 

Sõidukite katseprotokollid ja kinnitused

 

Katseprotokollide või kinnituste väljaandjana aktsepteerib Maanteeamet järgmisi tunnustatud katselaboreid:

Eestis saab teste teha ka TÜV Eesti OÜ, Autotest O

Pidurite, müra ja heitmete piirväärtuste olemasolu tehakse kindlaks üksiksõiduki kinnituse menetluse käigus ja nende tegemise vajadusest teavitatakse klienti.

Testid ei ole reeglina vajalikud, kui sõiduk imporditakse EL liikmesriigist ja need väärtused on Maanteeametile kättesaadavad (nt Saksamaalt, 2001 ja uuemad sõidukid Lätist). Maanteeamet tunnustab ka California heitmete nõudeid.

Üksiksõiduki kinnituse nõuded on kirjas määruse nr 37 "Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord" Lisas 3. Lisas 3 viidatud tehnonõuete all on mõeldud määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" Lisa 1 nõudeid.

EÜ rakendusaegade või üksiksertifikaatide tabel üksikkinnituse jaoks

Sõiduki kategooria ja komplektsus Rakendusaeg
M1 01.01.1998
M1 eriotstarbeline (nt elamu) 31.10.2013
N1 mittekomplektne või komplektne 29.10.2012
N1 komplekteeritud 31.10.2014
N2, N3, O1, O2, O3, O4 mittekomplektne või komplektne 29.10.2013
M2, M3 mittekomplektne või komplektne 29.10.2011
N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4 eriotstarbeline 30.04.2016
N2, N3 komplekteeritud 30.04.2016
M2, M3 komplekteeritud 30.04.2013
O1, O2, O3, O4  komplekteeritud 30.04.2015
L 09.11.2004

NB!

 • M ja N-kategooria sõiduk peab alates 01.01.1998 kuni EÜ tüübikinnituse rakendusajani (vt tabelist) omama osade/komponentide tüübikinnitussertifikaate.
 • O-kategooria peab alates 01.01.2001 kuni EÜ tüübikinnituse rakendusajani (vt tabelist) omama osade/komponentide tüübikinnitussertifikaate (va varem EL-is registreeritud sõidukid).
 • L-kategooria peab alates 01.01.2004 kuni EÜ tüübikinnituse rakendusajani (vt tabelist) omama osade/komponentide tüübikinnitussertifikaate.
 • Osade/komponentide tüübikinnitussertifikaatide puudumisel kuulub sõiduk üksiksõiduki kinnitusele.