Seerialõpu sõidukid

Liikmesriigid lubavad turule lasta, registreerida ja kasutusele võtta vaid selliseid sõidukeid, mis omavad ajakohast tüübikinnitust. Tehnika areng ning ELis kokkulepitud liiklusohutust ja keskkonda parendavad meetmed tingivad aegajalt nõuete muudatusi või uute nõuete kehtestamist. Uute nõuete kehtima hakkamisel, juhul kui tootja ei muuda olemasolevat tüüpi ajakohaseks, muutuvad varasemate nõuete kohased tüübikinnitused kehtetuteks. Selliseid sõidukeid nimetatakse seerialõpu sõidukiteks.

Seerialõpu meede annab tootjatele võimaluse selliste liidu territooriumil asuvate sõidukite turustamiseks, mis nende tootmise ajal olid hõlmatud kehtiva ELi tüübikinnitusega, kuid mida ei registreeritud enne ELi tüübikinnituse kehtivuse lõppu.

Seerialõpu meetme rakendamiseks tuleb tootjal esitab taotlus Maanteeametile. Taotluses tuleb märkida tehnilised või majanduslikud põhjused, mille tõttu nimetatud sõidukid ei vasta uutele tüübikinnitusnõuetele. Maanteeamet otsustab kolme kuu jooksul alates taotluse saamisest, kas ja millises koguses lubada nimetatud sõidukite Eestis registreerimist.

Nimetatud menetluse alusel kasutusele võetud sõidukite vastavustunnistusele teeb tootja spetsiaalse märke, mis kinnitab, et tegemist on seerialõpu sõidukitega.

Täpsema informatsiooni seerialõpu meetme kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.