Tüübikinnitus tootjale

Riiklik väikeseeria tüübikinnitus

Riiklik väikeseeria tüübikinnitus on loodud tagasihoidliku mahuga tootjatele, kes soovivad oma toodangut müüa ainult Eestis.

Selle alternatiivi eeliseks on ositi leebemad tehnilised nõuded, mis mõjutavad oluliselt tüübikinnituse protsessi maksumust. Samas on piiratud aasta jooksul registreeritavate, müüdavate või kasutusele võetavate ühte tüüpi kuuluvate sõidukite arv. Teise negatiivse poolena ei ole liikmesriigid kohustatud teiste liikmesriikide riikliku väikeseeria tüübikinnitust aktsepteerima. Võib esineda olukordi, kus riigiti on tehnilistesse nõuetesse tehtud erinevaid leevendusi ning seetõttu on sõiduki turustamisel teise liikmesriiki vaja teha täiendavaid katsetusi.

Ühe aasta jooksul Eestis registreeritavate, müüdavate või kasutusele võetavate ühte tüüpi kuuluvate sõidukite arv ei tohi ületada:

Kategooria M1 M2/M3 N1 N2/N3 O1/O2 O3/O4
Sõidukite arv 250 250 250 250 500 250

Täpsema informatsiooni riikliku väikeseeria tüübikinnituse kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.

 

ELi kogusõiduki tüübikinnitus

ELi kogusõiduki tüübikinnitus on parim tüübikinnitamise viis juhul, kui planeeritakse aasta jooksul suurtes kogustes sõidukeid müüa üle kogu Euroopa.

Tüübikinnituse raamistik (direktiiv 2007/46/EÜ) kindlustab oluliste keskkonnakaitse, ohutuse ja turvalisuse kriteeriumite täitmise. Kuna ei ole praktiline kontrollida kõiki sõidukeid ükshaaval, kontrollitakse ühte toodetud sõidukit kui „tüübi“ esindajat. Kontrollimisel tehakse kindlaks sõidukitüübi sooritusvõimeid – alates rehvidest ja heitgaasidest kuni pidurisüsteemini välja (direktiiv 2007/46/EÜ lisa IV). Et tagada ühtne lähenemine, siis katsetuste metoodikad on kirjeldatud asjakohastes EL direktiivides ja määrustes või ÜRO EM eeskirjades ning katsetused viib läbi asjakohane asutus.

Kõiki katsetusi ei pea tegema komplektse sõidukiga. Kui on olemas eraldi süsteemide ja komponentide eraldiseisvad kinnitused, loetakse need tunnustusasutuse poolt kogusõiduki mõistes üheks tervikuks. Katsetusi võib teha igas asutuses, mis on tüübikinnitusasutuse poolt heakskiidetud. Pärast katsetusi vaatab tüübikinnitusasutus prototüübi ja kõik prototüübiga seotud süsteemide ja komponentide eraldi kinnitused üle. Edukas läbivaatus, mille juures on tootja esitatud infodokument, lõppeb ELi kogusõiduki tüübikinnituse sertifikaadi väljastamisega. Seda sertifikaati tunnustavad teised liimesriigid täiendava kontrollimiseta seni, kuni nõuded on ajakohased või kuni sõiduki ehituses ei ole tehtud muudatusi. Kui sõiduk on saanud tüübikinnituse, siis tootjal peavad olema väljatöötatud protsessid igale toodetud sõidukile vastavustunnistuse (CoC) väljastamiseks.

Toodangu vastavuse tagamine on üks osa tüübikinnitusest. Põhimõtteliselt hõlmab see tootmisprotsessi hindamist kinnitamaks, et iga valmistatud toode vastab heakskiidetud tehnilisele kirjeldusele. Lisaks tootja rakendatavatele toodangu vastavuse meetmetele teevad tüübikinnitusasutused toodangu vastavuse kontrolli. Selleks et kontrollida sõiduki, süsteemi, osise või eraldi seadmestiku vastavust kinnitatud tüübile, võib tüübikinnitusasutus teha tootjalt võetud näidiste kontrollimisi või katseid, mis on nõutavad ELi tüübikinnituse jaoks.

Täpsema informatsiooni ELi kogusõiduki tüübikinnituse kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.

 

ELi väikeseeria tüübikinnitus

ELi väikeseeria tüübikinnitus on loodud ainult väikeste mahtudega sõiduautode (M1 kategooria) ja kaubikute (N1 kategooria) tootjatele. Sarnaselt ELi kogusõiduki tüübikinnitusega võimaldab ELi väikeseeria tüübikinnitus müüa toodangut kõigis liimesriikides. Võrreldes ELi kogusõiduki tüübikinnitusega on tehnilisi (direktiiv 2007/46/EÜ lisa IV I osa 1 liites) ja administratiivseid nõudeid kohandatud väiksematele ettevõtetele. Väikeseeria tüübikinnituse puhul on aasta jooksul valmistatavate sõidukite arv piiratud.

Tüübiks loetakse sõidukite rühma, mille põhiolemuslikud tunnused on sarnased (direktiivi 2007/46/EÜ lisa II osas B). Mitmeastmelise tüübikinnituse puhul, kui sõiduk valmistatakse mitmes astmes, nagu näiteks ratastoolis reisijate veoks kohandatud sõiduk, vajab iga baassõiduki tüüp uuel valmistusastmel uut tüüpi.

Ühe aasta jooksul Euroopa Liidus registreeritavate, müüdavate või kasutusele võetavate ühte tüüpi kuuluvate sõidukite arv ei tohi ületada 1000 sõidukit.

Täpsema informatsiooni ELi väikeseeria tüübikinnituse kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.

 

Süsteemide ja komponentide tüübikinnitus

Kogusõiduki tüübikinnitus on sõltuvuses raamdirektiivis nimetatud erinevate süsteemide ja eraldi komponentide EL direktiivide ja määruste ning ÜRO EM eeskirjade kohasest tüübikinnitamisest. Et vastata kogusõiduki raamdirektiivi asjakohastele nõuetele, tuleb mitmed eraldiseisvad komponendid või eraldi seadmestikke, aga ka osised üleüldisest süsteemist eraldi tüübikinnitada.

Täiendamaks kogusõiduki tüübikinnituse nõudeid on kehtestatud mitmeid nõudeid järelturu toodetele samuti OEM osadele. Tuues mõned näited, hõlmavad sellised nõuded näiteks rehve, klaase, väljalaskesüsteeme ja piduriklotse.

Täpsema informatsiooni süsteemide ja komponentide tüübikinnituse kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.