Ülevaatuse vormistamine

Olenevalt sõiduki kategooriast, kütuseliigist ja ülevaatuse liigist (korraline, eriliigiline, CEMT jne.) kuvatakse kasutajale erinevaid ülevaatuse vormistamise blokke. Samamoodi varieeruvad ka lahtrid, mis on kohustulik täita.

Sõiduki tehnilisi detailandmeid on võimalik vaadata vajutades nupule 'Sõiduki detailandmed'. Tegemist on konkreetse sõiduki valmistaja andmetega.

Aris2 lahtrid

Ülevaatus

Ülevaatus

 

Komponent võimaldab kasutajal märkida ülevaatusel teostatavaid ülevaatuse liike ning sisestada sõiduki andmeid.

Teostatud ülevaatused:

Rippmenüüna nimekiri võimalikest ülevaatustest, mis konkreetsele kasutajale, sõidukile ja ülevaatuspunktile on lubatud. Vajalik valida ülevaatuse gruppi ja liiki. Valikud tuleb kinnitada nupuga 'Lisa'. Valesti teostatud valiku saab eemaldada kasutades nuppu 'kustuta'.

Ülevaatuse grupp - Rippmenüüs kuvatakse ülevaatuse gruppe, mis on lubatud vastavale tehnoülevaatuspunktile, tehnoülevaatajale, ülevaatuserežiimile ja ülevaatust sooritavale sõiduki kategooriale.

Ülevaatuse liik - Rippmenüüs uuendatakse ülevaatuse liike vastavalt valitud ülevaatuse grupile

 

Läbisõidunäit:

Sisestatakse sõiduki näidikutepaneelist fikseeritud odomeetri näit (ühelise täpsusega). Välja juures ei ole oluline mõõtühik (km või mil)

 

Mootori nr:

Mittekohustuslik väli, v.a. CEMT ülevaatusel. CEMT ülevaatusel märgitakse mootorilt tuvastatud mootori number.

 

Vastavuse sertifikaadi nr:

Mittekohustuslik väli, v.a. CEMT ülevaatus. CEMT ülevaatusel märgitakse veoauto või haagise tootja või tema esindaja poolt väljastatud sertifikaadi number.

 

Seisumüra (dB(A)):

Mittekohustuslik väli. Täidetakse juhul, kui sõidukile on teostatud seisumüra mõõtmine.

 

Sihtotstarbeline sõiduk:

Mittekohustuslik väli.

 

Politsei akti nr:

Mittekohustuslik väli, v.a. erakorralisel ülevaatusel. Erakorralisel ülevaatusel sisestatakse teelkontrolli akti koostamise kuupäev.

 

Politsei akti kuupäev:

Mittekohustuslik väli, v.a. erakorralisel ülevaatusel. Erakorralisel ülevaatusel sisestatakse teelkontrolli akti koostamise kuupäev.

 

Märkused:

Vaba teksti väli. Antud lahtrit kasutatakse konkreetse sõiduki puhul informatsiooni edastamiseks. Näiteks Maanteeamet jätab vajadusel tegevusjuhised käitumaks sõidukiga tehnoülevaatusel (nt kontrollida kõrgendatud tähelepanuga mõnda sõlme).

 

Piduriseadmed

Piduriseadmed

Võimalik sisestada pidurite mõõtetulemusi.

Sõidupiduri üldefektiivsus: Lahtrisse märgitakse mõõteprotokollist sõidupiduri üldefektiivsus (rataste pidurdusjõudude summa suhe sõiduki massist teepinnale põhjustatud koormusesse (njuutonites) sõidupiduriga pidurdamisel).
Seisupiduri üldefektiivsus: Lahtrisse märgitakse mõõteprotokollist seisupiduri üldefektiivsus (rataste pidurdusjõudude summa suhe sõiduki massist teepinnale põhjustatud koormusesse (njuutonites) seisupiduriga pidurdamisel).
Ilma seisupidurita: Märkeväli. Väli märgitakse sõidukite puhul, milledel puudub seisupidur. Välja märkimisel ei ole vaja täita muidu kohustuslikku lahtrit 'seisupiduri üldefektiivsus'.

Rikked

Rikked

Nupuga 'lisa uus rike' avatakse rikete lisamise lisaaken. Lisatud rikkeid kuvatakse nimekirjana moodulis olevas tabelis. Lisatud rikkeid saaa eemaldada kasutades nuppu 'kustuta'.

Lahtrisse 'Rikke info' saab sisestada vabas vormis kirjeid sõiduki tehnilise seisukorra kohta, mis ei liigitu veel MKM määruse nr 77 lisa 4 kohaseks puuduseks aga millele tuleks sõiduki omanikul tähelepanu pöörata.

Otsing
Võimalik otsida rikete loetelust märksõnade järgi riket. Toimib ka fraasi otsing sõnast või lausest.
Otsingutulemused
Linkidena kuvatakse vigade grupp, ning sellele vajutamisel lingina vigade alamgrupp. Lingi vajutamisel avaneb rikete loetelu konkreetses alamgrupis.

Tase - Valitakse vastavalt MKM määruse nr 77 lisale 4 rikketase. Vajadusel märkida märkering. Kasutatavad lühendid VO (väheoluline puudus), OV (oluline puudus) ja EOV (ohtlik puudus).

Lisainfo - Täpsustamiseks kirjeldatakse/täpsustatakse puudust. Vaba teksti väli.

Valikud tuleb kinnitada nupuga 'lisa'.

Valitud rikked
Valitud rikked moodustavad tabeli. Valesti valitud rikkeid saab nimekirjast eemaldada nupuga 'kustuta'. Eelmisele kuvale naasemiseks vajutada nuppu 'salvesta'.

Heitmed

Heitmed

Kompressioonsüütemootoriga sõidukid
Võimalik sisestada heitgaaside mõõtmisel saadud mõõtetulemusi.
Muutunud põhjusel: Vajalik rippmenüüst valida põhjus, kui vormistamise käigus on muudetud välja 'K-lubatud' väärtust.
Tühikäigu ω(p/min): Lahtrisse märgitakse mõõteprotokollist mõõtmise käigus fikseeritud tühikäigu pöörded. Kui mõõtetulemuse saamiseks oli vajalik üle ühe korra tõsta pöördeid, sisestatakse aritmeetiline keskmine.
Katkesti rakendumise ω(p/min): Lahtrisse märgitakse mõõteprotokollist mõõtmise käigus fikseeritud max pöörded. Kui mõõtetulemuse saamiseks oli vajalik üle ühe korra tõsta pöördeid, sisestatakse aritmeetiline keskmine.
K-mõõdetud: Lahtrisse märgitakse mõõteprotokollist K-väärtus. Kui mõõtetulemuse saamiseks oli vajalik üle ühe korra tõsta pöördeid, sisestatakse aritmeetiline keskmine.
K-lubatud: Lahtrisse sisestatakse konkreetse sõiduki heitmete piirnorm.
 
Ottomootoriga sõidukid 

 

Muutunud põhjusel: Vajalik rippmenüüst valida põhjus, kui vormistamise käigus on muudetud lubatud väljade väärtusi.
Tühikäigu pööretel
Lubatud max:

Lahtrisse märgitakse sõidukite andmeteatmikust maksimaalsed tühikäigupöörded (p/min) ning MKM määrusest nr 42 konkreetse sõiduki heitmenorm (CO (%) ja CH (ppm)).

Kui sõiduk on korra korralisel ülevaatusel käinud, siis järgmisel sõiduki avamisel ARIS2 kuvatakse eelmisel ülevaatusel eelmise kasutaja poolt sisestatud normid.

Mõõdetud

Lahtrisse märgitakse mõõteprotokollist mõõtmise käigus fikseeritud tühikäigu pöörded, CO ja HC.

CO ja HC väärtus peab olema vahemikus 0 ja 999,999

Kõrgendatud pööretel (ω>2000p/min)
Lubatud

Lahtrisse märgitakse MKM määrusest nr 42 konkreetse sõiduki heitmenorm (CO (%), CH (ppm) ja lambda).

Kui sõiduk on korra korralisel ülevaatusel käinud, siis järgmisel sõiduki avamisel ARIS2 kuvatakse eelmisel ülevaatusel eelmise kasutaja poolt sisestatud normid.

Mõõdetud

Lahtrisse märgitakse mõõteprotokollist mõõtmise käigus fikseeritud kõrgendatud pöörded, CO, HC ja lambda.

CO ja HC väärtus peab olema vahemikus 0 ja 999,999.

 
Traktorid ja liikurmasinad 

 

Suitseb: Märkeruut. Täidetakse kui mootorist püsivatel kõrgendatud pööretel väljub silmaga nähtavat suitsu (v.a. veeaur).

Sõidumeeriku andmed

Sõidumeeriku andmed

Sõidumeeriku blokki kuvatakse raskeveokite korral. Võimalik sisestada sõidumeeriku kontrollimise andmed või märkida sõidumeerikust vabastamise põhjus (nupp 'Lisa põhjus').
Sõidumeeriku kohane: Märkeruut. On automaatselt täidetud, kui sõiduk on sõidumeeriku kohane (Esmaregistreeritud alates ...).
Digitaalne/Analoogne/Arukas: Märkeruut. Täidetakse vastavalt, kui sõidukile on paigaldatud digitaalne, analoog või arukas sõidumeerik.
Plomm: Ilma tühikuteta märgitakse sõidukil oleva sõidumeeriku kontrolli kleebiselt kontrolli teostanud asutuse plommi number.
Kontrollitud Märgitakse sõidukil oleva sõidumeeriku kontrolli kleebiselt kontrolli teostamise aeg.

ATP

ATP

ATP blokki kuvatakse raskeveokite korral.
ATP kohane: Märkeruut. Mittekohustuslik.
Kehtiv kuni: Märkeruut. Mittekohustuslik.
 

ADR

ADR

ADR blokki kuvatakse raskeveokite korral. ADR ülevaatuse korral tuleb märkida ADR klassid, millele sõiduk vastab.
ADR kohane: Märkeruut. Täidetakse, kui teostatakse ADR ülevaatust.
Paaksõiduk: Märkeruut. Täidetakse, kui tegemist on paaksõidukiga.
Veoki määratlus: Märkeruut. Märgistada võib mitut märkeruutu. Märgitakse ADR klassid, millistele nõuetele sõiduk vastab.

Otsus

Otsus

Ülevaatuse otsuse sisestamine. Vajutades tabeli 'ülevaatuse liik' lahtris olevale lingile avatakse lisaaken:
Otsus: Hüpikmenüüst valida ülevaatuse otsus.
Dokumendi nr:

Üldjuhul genereeritakse automaatselt ja lahtrit pole vaja täita. Dokumendi number on vaja sisestada RV ja ADR pikendamisel. Dokumendi numbri siestamisel tuleb meeles pidada, et:

RV - number sisestatakse kujul RV123456 (RV ja numbrite vahel ei ole punkti)

ADR - number sisestatakse kujul ADR12345 (ADR ja numbrite vahel ei ole punkti)