CEMT

Süsteemi haldab Rahvusvaheline Transpordifoorum (International Transport Forum – ITF). ITF on valitsustevaheline organisatsioon OECD süsteemis, millel on 54 liikmesriiki. ITF’i eesmärk on kujundada ülemaailmset transpordipoliitikat, aidata kaasa sealjuures majanduskasvule, tagada keskkonnakaitse ja sotsiaalne kaasatus ning säilitada inimese elu ja heaolu.


ITF kasvas välja 2006 aastal „Euroopa Transpordiministrite Konverentsist“ (European Conference of Ministers of Transport – CEMT /lühend tuleneb prantsuse keelest Conférence européenne des ministres des Transports). 2006 aastal otsustati „Euroopa Transpordiministrite Konverentsil“ transpordi probleemidega globaalsemalt tegelema hakata ning transpordiküsimuste lahendamiseks ülemaailmsel tasandil oli vaja uusi liikmeid ka väljastpoolt Euroopat.

ITF maanteetranspordi töögruppi peamine tegevusala on mitmekülgse kvoodisüsteemi küsimustega tegelemine. Kvoot on igal aastal kvoodisüsteemis olevale riigile määratud veolubade arv. Veolubasid antakse tasulise rahvusvahelise autoveo tegevusluba omavale vedajale vastava riigi pädeva asutuse poolt (Eestis väljastab veolubasid Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon - ERAA). Teatud lube tohib kasutada ainult sõidukiga, mida tuntakse kui:

  • „EURO III ohutu“ veoauto;
  • „EURO IV ohutu“ veoauto;
  • „EURO V ohutu“ veoauto;
  • „EEV ohutu“ veoauto;
  • „EURO VI ohutu“ veoauto.

Mootorsõiduki vastavust teatud klassi näitavad müra, heitmeid ja ohutusnõudeid tõendav CEMT’i vastavussertifikaat (väljastab erinevatel juhtudel kas tootja, registreerimisriigi pädev asutus, tootja esindaja registreerimisriigis või kombinatsioon eelmainitutest) ning CEMT’i vastavussertifikaadil toodud ohutusnõuete iga aastasel kontrollil väljastatav sertifikaat (väljastab ülevaatuspunkt).

Viimane CEMT’i kvoodisüsteemi juhend 2014 (PDF) (eesti keeles) jõustus 1. jaanuaril 2014. Juhend tutvustab kvoodisüsteemi vajadust ja selgitab selle funktsioneerimise reegleid. Kvoodisüsteemi rakendatakse Eestis läbi Autoveoseaduse (§ 21) ja sõidukite CEMT’i vastavussertifikaadil toodud ohutusnõuete kontrolli läbi MKM määruse nr 77.

Erinevate sertifikaadivormide kasutuselevõtu ajad

Veoautod

Haagised

Sertifikaat peab olema täidetud ühes keeles neljast (registreerimisriigi keel, inglise keel, prantsuse keel või saksa keel) ja selle juurde peab olema lisatud tõlge vähemalt kahes eelminitud keeles. Tõlked peavad olema ainult vastaval sertifikaadi vormil aga ei pea olema täidetud, ei pea omama pitsatijäljendit ega olema mõnes muus mõttes kinnitatud.

Sertifikaadid peavad olema nõuetekohaselt täidetud. Sertifikaate ei loeta kehtivaks, kui sealt puudub informatsiooni või sertifikaat on mingis osas puudulik.

CEMT’i vastavussertifikaadil toodud ohutusnõuete kontroll tehnonõuetele vastavuse kontrolli ajal veoautodele ja haagistele:

Sertifikaat peab olema täidetud ühes keeles neljast (registreerimisriigi keel, inglise keel, prantsuse keel või saksa keel) ja selle juurde peab olema lisatud tõlge vähemalt kahes eelminitud keeles.