Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekteerimistingimuste osaline muutmine

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste menetluse Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehituse põhiprojekti koostamiseks. Maanteeamet edastas projekteerimistingimuste eelnõu Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehituse põhiprojekti koostamiseks 08.05.2018. a kirjaga nr 15-1/18-1606/22549-1 kõikidele projektiga piirnevatele kinnisasjade omanikele.