Tartu põhjapoolse ümbersõidu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Transpordiamet algatas avatud menetluse Tartu põhjapoolse ümbersõidu ehitusprojekti projekteerimistingimuste andmiseks ehitusseadustiku §99 lõigete 1 ja 2 alusel. Projekti eesmärk on:

  • Liikluse sujuvuse suurendamine ja sõiduaja vähendamine;
  • Tartu kesklinna läbivatest liiklusvoogudest tulenevate mõjude (liiklusummikud, liiklusõnnetuste toimumine kesklinnas jalakäijate ja jalgratturitega, müra ja õhusaaste) vähendamine;
  • Liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse tagamine projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele (sh. jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, sõidukid ja transport, transiitliiklus, põllumajandus, jms);
  • Keskkonnamõju hindamine;
  • Teedevõrgu asukoha täpsustamine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 29.11.2021 (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti aadressile info [at] transpordiamet.ee.

Avalik arutelu toimus 18.11.2021 kell 17:30.Arutelu salvestatati ja seda oli võimalik järele kuulata nädala jooksul pärast arutelu toimumist.

Transpordiamet korraldab HMS §45 alusel asja arutamise avalikul istungil.

Lähtuvalt menetluse käigus esitatud ettepanekutest tulevad avalikul istungil arutlusele järgmised teemad:

1. Tartu põhjapoolse ümbersõidu kontseptsioon. Liikumiskiirus. Juurdepääsud.

2. Olemasoleva raudteeülesõidu juurde sõidukitele eritasandilise ülesõidu rajamine. Tutvustame, millised võimalused Transpordiametil selle lahenduse kavandamiseks on, mis sellega kaasneb ning kuidas see mõjutab projektlahendust.

3. Vahi sõlme piirkonda kavandatavale liikuvuskeskusele juurdepääsu lahendamisest (Tartu linna ettepanek).

4. Pille maaüksuse (79401:006:1093) põhjapoolsele osale juurdepääsu lahendamisest (Pille kinnistu omaniku ettepanek).

Uusi ettepanekuid istungil arutlusele ei võeta.

Avalik istung toimub 09.12.2021 kell 17:30 virtuaalselt MS Teams keskkonnas.

Avaliku istungi protokollimise asemel istung salvestatakse ja võimaldatakse selle järgi kuulamine.

Avaliku instungiga saab liituda siin: Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin