Tee ehitusloa andmine Rail Balticut ületava riigitee 2 Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa km 9,933-10,198 ümberehitamiseks ja viaduktide ehitamiseks ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 23.09.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse Rail Balticut ületava riigitee 2 Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa km 9,933-10,198 ümberehitamiseks ja viadukti ehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.