Tee ehitusloa andmine riigitee 11 Tallinna ringtee km 1,5 asuva lõigu veoautode parkla rajamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 16.08.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11 Tallinna ringtee km 1,5 asuva lõigu veoautode parkla rajamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel. Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.