Tee ehitusloa andmine riigitee 23122 Sooru–Piiri km 0,0-0,8 asuva Sooru–Supa jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 05.11.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 23122 Sooru–Piiri km 0,0-0,8 asuva Sooru–Supa jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.