Tee ehitusloa andmine riigitee 24123 Vastemõisa– Võlli–Suure-Jaani km 8,705 asuva Võlli silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 18.10.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 24123 Vastemõisa– Võlli–Suure-Jaani km 8,705 asuva Võlli silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.