Tee ehitusloa andmine riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu‒Uulu lõigu PK 1387 kuni 1422 ehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu‒Uulu lõigu PK 1387 kuni 1422 ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel. Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.