Tee ehitusloa andmine riigitee 6 Valga–Uulu km 74,999 asuva Jussi silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 04.11.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 6 Valga–Uulu km 74,999 asuva Jussi silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.