Tee ehitusloa andmine riigitee 69 Võru–Kuigatsi– Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula–Varese lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 04.10.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 69 Võru–Kuigatsi– Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula–Varese lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.