Riigiteede seisukord

Riigiteede katete seisukord
 

Alates 1995. aastast on riigiteedel mõõdetud teekatete tasasust* (IRI – International Roughness Index) ja inventeeritud teekatetel esinevaid defekte. Alates 1996. aastast on mõõdetud tee konstruktsiooni kandevõimet (FWD – Falling Weight Deflectometer ) ja 2001. aastast teekatte roopa sügavust. Uuendusena alustati alates 2011. aastast teekatte tekstuuri (makro- ja megatekstuur) mõõtmist koos teekatte tasasuse mõõtmisega ja selleks on kasutusel uus täpsem laserseade. Alates 2014 aastast mõõdetakse teekatte roopa sügavust samuti uue laserseadmega, mis võimaldab mõõta kogu sõiduraja laiust ala. Teekatte seisukorra andmed on üks osa Teeregistri andmebaasist ning kõigile avalikult kättesaadavad.

Teedel liiklemise mugavust näitab teekatte tasasus. Tasasuse muutumise graafikud näitavad pikas perspektiivis paranemist kõigi riigiteede liikide puhul. Suurema liiklusega teedel on enamuses vanad ebatasased katted ümber ehitatud ja nendel teedel teostatakse juba kulumisroobastest tingitud taastusremonti. Väiksema liiklusega teede tasasuse parandamisega ei ole aga veel jõutud piisavalt tegeleda. Kogu kattega riigiteede võrgu keskmine IRI väärtus on aastatel 2010-2019 paranenud teekatete ehituseks, remondiks ja hoolduseks ette nähtud rahaliste vahendite taseme säilimise ja remondiobjektide otstarbeka planeerimise tulemusena. Kui põhimaanteede keskmise tasasusega võib rahule jääda, siis tugi- ja kõrvalmaanteede keskmine tasasuse (IRI) näitaja on siiani liialt suur ja paranemine soovitust aeglasem. Teekasutaja jaoks tähendab see teedel liikudes väiksemat sõidumugavust ja suuremaid kulutusi. Joonisel 1 on toodud teekatete tasasuse näitajad ning pindamis-, ehitus- ja remonditööde mahud aastate lõikes teeliikide järgi.

Joonis 1. Teekatte tasasuse näitajad teeliikide lõikes.

Transpordi arengukavas 2014–2020 oli püstitatud eesmärk, et põhimaanteedel tuleb hoida tee seisukorra taset ning parandada ohutust ja liiklemise sujuvust. Tugi- ja kõrvalmaanteedel vähendada halvas ja väga halvas seisukorras olevate teede osakaalu. Joonisel 2 on kujutatud teede seisukorra taseme muutus aastatel 2008–2019 võrrelduna 2020. aastaks püstitatud eesmärgiga.   

Püstitatud eesmärk oli veidi liiga ambitsioonikas ehk ei vastanud päris rahalistele võimalustele. Tasasuse graafikutelt on näha, et aastate tööde mahud on aastast 2005 suhteliselt ühelaadsed kuigi töömeetodite osas on toimunud selle aja sees muudatusi.   

Veidi suurem seisukorra paranemine on toimunud viimaste aastate jooksul ja see on tingitud säilitusremondi raames väikese liiklusega väga ebatasastel teedel koos pindamisega tehtavast profiiliparandusest. Seda töömeetodit kasutatakse teedel, kus rekonstrueerimine ei ole tasuv töömeetod. 


Joonis 2. Teede seisukorra taseme muutus ja 2020 aastaks püstitatud eesmärk.

Seisukorra analüüsid

 

Teekatte seisukorra analüüsimiseks (seisukorra pingerida, remondivajadus, tasuvusarvutused jne) kasutatakse kahte arvutitarkvara EPMS ja HDM-4. EPMS on spetsiaalselt Eestis välja töötatud tarkvara teekatte seisukorra analüüsimiseks ja HDM-4 on rahvusvaheliselt tunnustatud tarkvara tasuvusanalüüside tegemiseks.

Teehoiukava erinevate remondiliikide nimekirjade koostamiseks teostatakse vastavalt Teehoiukava lisades toodud valikupõhimõtetele EPMS tarkvaraga järgmisi analüüse:

  • kattega teede säilitusremondi analüüs;

  • kruusateede säilitusremondi analüüs;

  • kattega teede taastusremondi analüüs;

  • kattega teede rekonstrueerimise analüüs;

  • kruusateedele katete ehitamise analüüs.

Erinevate analüüside juures kasutatakse erinevaid teede seisukorra ning teid iseloomustavaid näitajaid (vastavalt juhenditele) ja analüüside tulemiks on kandidaatobjektide pingeread mis on aluseks lõplike remondinimekirjade koostamiseks.

* IRI (International Roughness Index) on rahvusvaheliselt heaks kiidetud sõidumugavust iseloomustav väärtus, mis arvutatakse standardse sõiduki kere vertikaalsuunaliste võngete summana 100 m lõigule (ühik - mm/m). Tee on seda tasasem, mida väiksem on IRI väärtus.