Teemaa kasutus

Paigaldatava tehnovõrgu ja –rajatise omanik esitab Maanteeametile taotluse tehnovõrgu ja –rajatise teemaale ehitamiseks ja talumiseks vajaliku kokkuleppe sõlmimiseks. Vaata blanketti siit.

Avalikult kasutatava tee rajamiseks ja kasutamiseks esitab kohalik omavalitsus Maanteeametile taotluse riigivara tasuta kasutamiseks andmiseks, riigivara kasutus- ja teehoiu korraldamise lepingu sõlmimiseks. Vaata blanketti siit.