Eelprojektid

Rõmeda-Haljala

E20 Tallinn – Narva Rõmeda – Haljala teelõigu eelprojekt (2.28 MB, PDF).

Rõmeda – Haljala teelõigu (km 78,4-90,5) eelprojekt viiakse ellu kolmes etapis: 
I etapp Haljala eritasandilise liiklussõlme ehitus km 87,0 – 90,5;
II etapp Aaspere kergliiklussilla, Aaspere liiklussõlme ehitus km 80,4 – 82,0 (sh Vanamõisa riste, kergliiklus- ja kogujateed); 
III etapp Rõmeda – Aaspere lõigu ülekate km 78,4 – 80,4, Sauste kergliiklustunnel, Lihulõpe kergliiklustunnel ning Rõmeda-Haljala teelõigu väljaehitamine 2+2 sõidurajaga I klassi nõuetele vastavaks maanteeks km 82,0 – 87,0.

Eelprojektiga on Haljala liiklussõlm (I etapp) kavandatud osalise ristikheina lahendusena koos ringristmikega rampide ristumistel Rakvere ja Haljala teedega. Viadukt üle põhimaantee on kavandatud järelpingestatud kolmeavalise talasillana pikkusega ca 88 m ja laiusega ca 16,5 m.

Kergliiklusele tagatakse ohutu juurdepääs ühistranspordi peatustesse ja ülepääs põhimaanteest kergliiklussilla ja läbipääs Haljala poolsest rambist Kirsi tunneli kaudu. Bussipeatused on kavandatud liiklussõlme Haljala poolsele rambile ja põhimaantee äärde kergliiklussilla juurde.

Lisainfo maantee [at] mnt.ee

Riigitee 8 Tallinn – Paldiski

Tähetorni – Harku lõigu km 11,0-14,0 ja Juuliku – Tabasalu ühendustee Alliku – Vatsla (5km) lõigu eelprojekt.

Eelprojekti eesmärk

Eelprojekti eesmärgiks on lõigu liiklusohutuse taseme ja sõidumugavuse tõstmine ning selleks vajaliku tehnilise teemaa määramine, teekasutajate kulude vähendamine ning sujuvama liikluskeskkonna loomine.

Ülevaade projektist

Projektlahendusega laiendatakse olemas olev 1+1 ristlõikega maantee 2+2 sõidurajaga maanteeks. Seeläbi tagatakse sõidutee läbilaskvus ning parem teenindustase. Samuti paraneb oluliselt autoliikluse sujuvus ning liiklusohutus. Sõidusuunad on eraldatud kitsa eraldusribaga, millel paikneb põrkepiire. Alates km 13,1, peale Harku liiklussõlme, jätkub Tallinn-Paldiski maantee 1+1 sõiduraja ristlõikega. Arvestatud on siiski võimalusega seda tulevikus 2+2 sõidurajaga ristlõikeks laiendada.

Liiklusohutuse parandamiseks on tehtud mitmeid olulisi muudatusi:

  • Tähtvere ristmik projekteeritakse fooriristmikuks ja ristmikule lisatakse pöörderajad. Jalakäijatele rajatakse fooriga reguleeritud ülekäigurajad. Tammi teelt Tallinn-Paldiski maanteele parempöörde sooritamiseks on ette nähtud eraldatud parempöördega rada.
  • Bioloogia 4-haruline fooriristmik ehitatakse ümber kaheks 3-haruliseks parempööretega ristmikuks. Km 12,4 (Bioloogia ristmiku vahetusse lähedusse) rajatakse turvaliseks teeületuseks jalakäijate tunnel.
  • Harku fooriristmik projekteeritakse eritasandiliseks liiklussõlmeks. Uus projektlahendus võimaldab Laagrist Tabasallu suundumisel Tallinn-Paldiski maanteed ületada ristumiskonfliktita. Km 13,6 asukohta on sõidutee ohutuks ületamiseks samuti projekteeritud jalakäijate tunnel.
  • Kergliikluse ohutumaks ja mugavamaks liikumiseks rajatakse maanteest eraldusribaga eraldatud jalg- ja jalgrattateed.
  • Rajatakse nõuetekohased bussipeatused koos ühendusteedega sihtkohtadesse.
  • Rajatakse Laagri – Harku maantee ümbersõit, mis viib tänaselt trassilt läbiva liikluse, vähendades oluliselt liikluskoormust Instituudi teel ning tõstes seeläbi liiklusohutust. Lisaks rajatakse teelõigu ulatuses sõiduteest eraldatud valgustatud jalg- ja jalgrattatee.

Asendiplaan (11.98 MB, PDF)

KMH eelhinnang (796 KB, DOC)

Tartu - Elva

2009. a märtsis lõpetati eelprojekt Tartu – Elva tee laiendamiseks neljarajaliseks teeks.

Tartu – Elva teelõigu eelprojektile tehtud tasuvusuuring näitab, et projekt ei ole käesoleval ajal tasuv. Liiklussagedus Tartu – Elva lõigul pole piisav, et tee laiendamine oleks majanduslikult õigustatud. Samas on oodata, et areng Tartu ja Elva vahel jätkub, aga praeguses majandusolukorras ilmselt mitte sama tempoga, kui eelnevalt arvestatud. 

Tasuvusuuringu aruandes soovitatakse reserveerida tee jaoks maa ja uurida projekti tasuvust uuesti 5-8 aasta pärast. Maaeraldusprotsessi soovitatakse jätkata vastavalt eelprojekti mahule. 

Liiklusohutusaudit andis mitmeid soovitusi läbi viia väiksemaid liiklusohutust tõstvaid projekte, mida oleks võimalik ellu viia lähema ajaperioodi jooksul. Ühtlasi soovitatakse eelprojekti aruandes viia sellised väiksemahulised projektid läbi tihedas koostöös kohalike omavalitsustega ja kohalike elanikega.“

Töö peamine eesmärk oli anda Maanteeametile vajalikku sisendinfot teemaa planeerimiseks tulevikus ning ühtlasi ka teeprojektidesse tehtavate investeeringute planeerimiseks.